web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Специалност "Електротехника"
  завършилите получават диплома за висше образование образователно квалификационна степен Бакалавър и професионална квалификация Електронженер Учебният план е разработен в съответствие с Единните държавни изисквания Бакалавърът със специалност Електротехника пролучава Фундаментална и общотехническа подготовка по математика физика електротехника електрически измервания електротехнически материали програмиране и използване на компютри електроника цифрова и микропроцесорна техника техническа механика машинни елементи специална подготовка по електрически машини електрически апарати електроенергетика технологии в електротехниката електрозадвижване преобразувателна техника възобновяеми енергийни източници осветителна и инсталационна техника и др специализирана подготовка по избор в областта на електронното управление диагностиката на електрическите машини и използването им в бита или в областта на автоматизацията и електротехнологиите Завършилите получават добра теоретична и практическа подготовка и могат да се реализират във всички фирми изискващи висше образование по тази специалност в областта на енергетиката производството на електрически машини и апарати производството и сервиза на битова електротехника строителството като специалисти по експлоатацията и поддържането на електротехническото оборудване в машиностроенето транспорта селското стопанство хранително вкусовата текстилната химическата и др промишленост Завършилите Факултет Техника и технологии могат да продължат образованието си в образователно квалификационна степен Магистър при условията и реда определени от държавните изисквания или в Правилника на висшите училища Специалистът по Електротехника с така предложената квалификация отговаря напълно на потребностите у нас и на европейските изисквания за висши кадри в областта на електротехниката ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Студентите от специалносттите Автоматика и компютърни системи Автоматика информационна и управляваща техника и Електротехника могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти Тракийски университет Стара Загора притежава Разширена Университетска Харта Еразъм което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Aet&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=208&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Специалност “Технология на храните”
  ФТТ Ямбол активно участват хабилитирани преподаватели от Тракийския университет Стара Загора Университет по хранителни технологии Пловдив Русенски университет От учебната 2011 2012 год завършилите студенти ще получават образователно квалификационна степен БАКАЛАВЪР и чрез РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение могат да продължат обучението си за ОКС МАГИСТЪР Мобилността на студентите в рамките на сродни специалности в страната е гарантирана с близостта на учебните планове и програми Повече от 68 от дипломираните студенти ежегодно продължават обучението си във УХТ Пловдив За обучението на студентите от специалност Технология на храните се използват два компютърни кабинета 4 специализирани лаборатории за упражненията по общотехническа подготовка и 2 лаборатории за лабораторни и практически упражнения по специалните дисциплини Създадени са условия за мултимедийно и електронно обучение Гарантираният свободен достъп до библиотеката и компютърните кабинети осигурява по големи възможности на студентите за самостоятелната работа което поддържа техния интерес към изучаваните дисциплини и ги прави активни участници в учебния процес ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Студентите от специалността Технология на храните могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти Тракийски университет Стара Загора участва в програмата от 1999 г а през 2007 г получи Разширена Университетска Харта Еразъм Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти Участието на студентите в научнитепроекти подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес като подготовка на курсови проекти и задачи но и бъдещата им самостоятелна научноизсле дователска дейност Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле дователските проекти се насърчава обучението мобилността и професионал ното развитие на студентите КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на хранителните технологии дават възможност на инженер технологът

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=58&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Технология на храните”
  Тракийския университет Стара Загора Университет по хранителни технологии Пловдив Русенски университет От учебната 2011 2012 год завършилите студенти ще получават образователно квалификационна степен БАКАЛАВЪР и чрез РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение могат да продължат обучението си за ОКС МАГИСТЪР Мобилността на студентите в рамките на сродни специалности в страната е гарантирана с близостта на учебните планове и програми Повече от 68 от дипломираните студенти ежегодно продължават обучението си във УХТ Пловдив За обучението на студентите от специалност Технология на храните се използват два компютърни кабинета 4 специализирани лаборатории за упражненията по общотехническа подготовка и 2 лаборатории за лабораторни и практически упражнения по специалните дисциплини Създадени са условия за мултимедийно и електронно обучение Гарантираният свободен достъп до библиотеката и компютърните кабинети осигурява по големи възможности на студентите за самостоятелната работа което поддържа техния интерес към изучаваните дисциплини и ги прави активни участници в учебния процес ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА Студентите от специалността Технология на храните могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти Тракийски университет Стара Загора участва в програмата от 1999 г а през 2007 г получи Разширена Университетска Харта Еразъм Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти Участието на студентите в научнитепроекти подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес като подготовка на курсови проекти и задачи но и бъдещата им самостоятелна научноизсле дователска дейност Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле дователските проекти се насърчава обучението мобилността и професионал ното развитие на студентите КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на хранителните технологии дават възможност на инженер технологът по Технология на храните успешно да осъществява

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Amajor-th&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=86&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Топло- и газоснабдяване”
  Инженер Редовно и задочно обучение Редовно обучение 4 години Задочно обучение 4 години Специалност ТГС е акредитирана от НАОА към МС с Протокол 1 от 10 01 2013 г с оценка 8 47 за срок от 5 години Съгласно проекта за Eнергийна стратегия на Република България до 2020 г развитието на отрасъла ще се основава на диверсификацията на енергийните доставки развитието на конкурентен енергиен пазар който гарантира защитата на интересите на потребителите посочва стратегията Сред най важните приоритети са повишаването на енергийната ефективност използването на местни ресурси въглища и възобновяеми енергийни източници Участието на България в бъдещите енергийни проекти Набуко и Южен поток очертава бързо развитие на този пазарен сектор Това поражда необходимостта от подготовка на качествени кадри които да могат да решават проблемите свързани с непрекъснатото нарастване на енергийните носители и свързаното с това замърсяване на околната среда нарастване на обема на емисиите на парниковите газове и изчерпване на ограничените природни ресурси Тези изисквания са намерили отражение в учебния план за обучение на студентите от специалност Топло и газоснабдяване във ФТТ Ямбол чиято основна цел на е да подготвя технически кадри с широкопрофилна квалификация за голям периметър от различни области на обществения и икономическия живот Съчетанието от фундаментална общотехническа и специализирана техническа подготовка в образователно квалификационната степен ОКС Бакалавър допълнено с икономически знания способства машинните специалисти от специалността Топло и газоснабдяване да решават широк кръг задачи в условията на пазарната икономика да проектират настройват и експлоатират топлотехнически системи и съоръжения и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита да организират провеждат и контролират ремонтните работи на топлотехнически системи и съоръжения и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита да управляват контролират и регулират процесите по пренасяне на газове по тръбопроводи посредством помпени и компресорни станции в промишлеността строителството и по магистралните тръбопроводи да извършват организационно управленска дейност да извършват учебно преподавателска

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=59&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Топло- и газоснабдяване”
  4 години Задочно обучение 4 години Специалност ТГС е акредитирана от НАОА към МС с Протокол 1 от 10 01 2013 г с оценка 8 47 за срок от 5 години Съгласно проекта за Eнергийна стратегия на Република България до 2020 г развитието на отрасъла ще се основава на диверсификацията на енергийните доставки развитието на конкурентен енергиен пазар който гарантира защитата на интересите на потребителите посочва стратегията Сред най важните приоритети са повишаването на енергийната ефективност използването на местни ресурси въглища и възобновяеми енергийни източници Участието на България в бъдещите енергийни проекти Набуко и Южен поток очертава бързо развитие на този пазарен сектор Това поражда необходимостта от подготовка на качествени кадри които да могат да решават проблемите свързани с непрекъснатото нарастване на енергийните носители и свързаното с това замърсяване на околната среда нарастване на обема на емисиите на парниковите газове и изчерпване на ограничените природни ресурси Тези изисквания са намерили отражение в учебния план за обучение на студентите от специалност Топло и газоснабдяване във ФТТ Ямбол чиято основна цел на е да подготвя технически кадри с широкопрофилна квалификация за голям периметър от различни области на обществения и икономическия живот Съчетанието от фундаментална общотехническа и специализирана техническа подготовка в образователно квалификационната степен ОКС Бакалавър допълнено с икономически знания способства машинните специалисти от специалността Топло и газоснабдяване да решават широк кръг задачи в условията на пазарната икономика да проектират настройват и експлоатират топлотехнически системи и съоръжения и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита да организират провеждат и контролират ремонтните работи на топлотехнически системи и съоръжения и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита да управляват контролират и регулират процесите по пренасяне на газове по тръбопроводи посредством помпени и компресорни станции в промишлеността строителството и по магистралните тръбопроводи да извършват организационно управленска дейност да извършват учебно преподавателска дейност в системата на средното и професионалното

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Amajor-tgs&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=87&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ПРИЕМ 2016-2017
  и газоснабдяване ТГС 5 12 Хранителни технологии Технология на храните ТХ Завършилите студенти получават професионална квалификация инженер и могат да продължат обучението си в ОКС магистър и ОНС доктор Нагоре ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Провеждат се в Стара Загора и Ямбол на Тест по математика 26 03 2016 год 09 04 2016 год Тест по общообразователна подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Тест по общотехническа подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Изпит по обща езикова култура 26 03 2016 год и 09 04 2016 год само в Стара Загора Изпит по химия 09 04 2016 год само в Стара Загора Срокове за прием на документи От 09 03 2016 год до 08 04 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР Провеждат се в Ямбол Стара Загора на 8 юли 2016 год Тест по математика 8 юли 2016 год Тест по общообразователна подготовка 8 юли 2016 год Тест по общотехническа подготовка 5 юли 2016 год Изпит по обща езикова култура в Стара Загора 7 юли 2016 год Изпит по химия в Стара Загора СРОКОВЕ за прием на документи От 06 06 2016 год до 27 06 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора включително събота и неделя Нагоре ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА За всички специалности приемът се извършва с оценката от ДЗИ или с тест изпит От ДЗИ се взема оценката от по български език и литература математика или физика за ТХ по български език и литература математика или химия Приемните изпити за специалности АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС ТХ са тестове по математика общообразователна подготовка общотехническа подготовка изпит по обща езикова култура по избор на кандидата АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование ТХ балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование Нагоре МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за ОКС магистър по 4 професионални направления и магистърски програми 5 1 Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника Дизайн технология и мениджмънт на модната индустрия 5 2 Електротехника електроника и автоматика Автоматика и компютърни системи Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация Информационни и комуникационни технологии в образованието Мултимедийни и компютърни системи и услуги Електротехника 5 4 Енергетика Топло и газоснабдяване 5 12 Хранителни технологии Безопасност и качество на храните Срокът на обучение в ОКС магистър е с продължителност 1 год за бакалаври дипломирани в професионалното направление на магистърската програма и с продължителност 2 год за бакалаври дипломирани в друго професионално направление на магистърската програма Дипломираните в ОКС професионален бакалавър се обучават в магистърска програма от същото професионално направление за срок от 2 год Нагоре ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?view=article&catid=46%3Ainf&id=446%3Aapply&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Факултет "Техника и технологии" - Ямбол
  Затворете прозореца Изпратете на приятел Е мейл на получателя Подател Вашият е мейл Тема Изпрати Отказ

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=4327b6f73d6e04fbc3d8d9212dcaf6fd5bf998ff&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ПРИЕМ 2016-2017
  5 12 Хранителни технологии Технология на храните ТХ Завършилите студенти получават професионална квалификация инженер и могат да продължат обучението си в ОКС магистър и ОНС доктор Нагоре ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Провеждат се в Стара Загора и Ямбол на Тест по математика 26 03 2016 год 09 04 2016 год Тест по общообразователна подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Тест по общотехническа подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Изпит по обща езикова култура 26 03 2016 год и 09 04 2016 год само в Стара Загора Изпит по химия 09 04 2016 год само в Стара Загора Срокове за прием на документи От 09 03 2016 год до 08 04 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР Провеждат се в Ямбол Стара Загора на 8 юли 2016 год Тест по математика 8 юли 2016 год Тест по общообразователна подготовка 8 юли 2016 год Тест по общотехническа подготовка 5 юли 2016 год Изпит по обща езикова култура в Стара Загора 7 юли 2016 год Изпит по химия в Стара Загора СРОКОВЕ за прием на документи От 06 06 2016 год до 27 06 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора включително събота и неделя Нагоре ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА За всички специалности приемът се извършва с оценката от ДЗИ или с тест изпит От ДЗИ се взема оценката от по български език и литература математика или физика за ТХ по български език и литература математика или химия Приемните изпити за специалности АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС ТХ са тестове по математика общообразователна подготовка общотехническа подготовка изпит по обща езикова култура по избор на кандидата АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование ТХ балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование Нагоре МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за ОКС магистър по 4 професионални направления и магистърски програми 5 1 Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника Дизайн технология и мениджмънт на модната индустрия 5 2 Електротехника електроника и автоматика Автоматика и компютърни системи Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация Информационни и комуникационни технологии в образованието Мултимедийни и компютърни системи и услуги Електротехника 5 4 Енергетика Топло и газоснабдяване 5 12 Хранителни технологии Безопасност и качество на храните Срокът на обучение в ОКС магистър е с продължителност 1 год за бакалаври дипломирани в професионалното направление на магистърската програма и с продължителност 2 год за бакалаври дипломирани в друго професионално направление на магистърската програма Дипломираните в ОКС професионален бакалавър се обучават в магистърска програма от същото професионално направление за срок от 2 год Нагоре ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3Aapply&catid=46%3Ainf&Itemid=237&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •