web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Специалност “Безопасност и качество на храните” - магистър
  ФТТ Специалност Безопасност и качество на храните магистър Специалност Безопасност и качество на храните Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер технолог Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Хранителни технологии 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Хранителни технологии Магистър инженер технологът придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научно изследователската и внедрителска дейност микробиологичните химичните технологичните и законодателните аспекти на контрола на качеството и безопасността на храните анализа на храните контрола и управлението на технологичните процеси при производството на качествени и здравословни храни фирменото управление управлението на екипи Магистър инженер технологът придобива умения да планира организира управлява усъвършенства и контролира производствено технологичните процеси отговорни за безопасността на храните д а анализира и оценява микробиологичните химичните и физичните опасности при производството на храните д а разработва внедрява и поддържа системи за управление качеството и безопасността на храните в различни предприятия и структури от хранителната верига и др Магистър инженер технолозите със специалност Безопасност и качество на храните получават възможност да се реализират като ръководители на лаборатории изследователски центрове и институти свързани с функционирането на ДПП G МР системи за анализ на риска НАССР интегрирани системи за безопасност и качество IS О 22000 ръководители на колективи за разработване на нови хранителни продукти изследователи научни работници докторанти експерти консултанти и съветници при производството на безопасни и качествени храни експерти по контрол на качество и безопасност на храните в Българската агенция по безопасност на храните Експерти в отделни фирми и екипи за разработване на НАССР системи в министерства ведомства неправителствени структури комисия за защита на потребителите и браншови организации мениджъри по безопасността и качеството на храните в предприятията за производство и съхранение на храни Популярни Информация за студенти Научна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-th-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Специалност "Електротехника" - магистър
  0009 Home Специалностите във ФТТ Специалност Електротехника магистър Специалност Електротехника Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър електроинженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Магистър електроинженерът от професионално направление 5 2 Електротехника електроника и автоматика придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научно изследователската и внедрителска дейност проектиране и конструиране в областта на електротехниката приложението на компютърни технологии фирменото управление и управлението на екипи Тези знания му позволяват да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката да решава оптимално задачи и проблеми които възникват при производство и експлоатация на електрически уредби и съоръжения да проектира електрически уредби и инсталации да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения Магистър електроинженерите получават възможност да се реализират като изследователи научни работници докторанти ръководители на фирми и екипи извършващи проектантски производствени търговски и други дейности свързани с производство и експлоатация на електрически уредби и съоръжения Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3Aetmag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - магистър
  в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Специалностите във ФТТ Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия магистър Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер в модната индустрия Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Машинно инженерство 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Машинно инженерство Магистър инженерът в модната индустрия придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научноизследователската и внедрителска дейност моден и текстилен дизайн приложение на съвременните компютърни технологии в модния дизайн конструирането и моделирането на облекло съвременни текстилни и шевни технологии фирменото управление и управлението на екипи Тези знания му позволяват да изразява теории концепции принципи и закономерности в областта на специалността да проявява оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в модната индустрия да демонстрира критично осъзнаване на знанията по специалността и връзките и с други изучавани области Магистър инженерът в модната индустрия придобива следните умения да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката да проектира облекла текстилни и трикотажни изделия аксесоари модни колекции да поставя и решава оптимално задачите и проблемите които възникват в производството на текстилни изделия и облекло да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения Магистър инженерът в модната индустрия получава възможност да се реализира като научен работник моден дизайнер текстилен дизайнер конструктор и моделиер на облекло технолог и организационно управленски кадър в предачното тъкачното трикотажното и шевното производство креативен директор и мениджър в модни къщи текстилни трикотажни и шевни фирми преподавател в средното и висшето образование и др Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt-magister&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност „Автотранспортна и земеделска техника” - магистър
  Специалност Автотранспортна и земеделска техника магистър Специалност Автотранспортна и земеделска техника Образователно квалификационна степен Магистър Професионална квалификация Магистър инженер Редовно и задочно обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Машинно инженерство 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Машинно инженерство Магистърската програма по Автотранспортна и земеделска техника дава на студентите задълбочени знания в областта на Научно изследователската и внедрителска дейност Проектиране и конструиране в областта на автотранспортната и земеделска техника Приложението на компютърни технологии Фирменото управление Управлението на екипи Изготвянето на програмата е съобразено и в логическа връзка с дисциплините двигатели с вътрешно горене трактори и автомобили машини за почвообработка сеитба и прибиране диагностика техническо обслужване и ремонт на машините механизирани технологии в земеделието технология и организация на транспорта и др които представляват фундамента за надграждане на познания необходими на магистър инженера по Автотранспортна и земеделска техника Магистър инженерите от специалност Автотранспортна и земеделска техника получават възможност да се реализират като изследователи научни работници докторанти ръководители на фирми и екипи извършващи проектантски производствени търговски и други дейности свързани с експлоатацията поддръжката и ремонта на автотранспортна и земеделска техника Популярни Информация за студенти Научна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=598%3Amajor-atzt-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” - магистър
  обучение Продължителност на обучението 2 семестъра след завършена ОКС бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика 4 семестъра след завършена ОКС бакалавър в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС Професионален бакалавър в направление Електротехника електроника и автоматика Магистър инженерът по Автоматика информационна и управляваща техника АИУТ получава широк спектър от теоретични и практически знания голяма част от които са специализирани за областта на автоматиката информационната и управляваща техника и надграждат достигнатото в предходния етап на обучение чрез дисциплините в областта на компютърното управление и измерване специализираните микропроцесорни системи методи за оптимизация изкуствен интелект и др Магистърът по АИУТ придобива умения да извършва инженерингова научно изследователска учебна организационна и управленска дейности свързани със специалността Познава разбира и умее да изразява теории концепции принципи и закономерности в областта на специалността Магистрите по АИУТ са в състояние да решават проблеми в условия на недостатъчна налична информация да инициират промени и да управляват процесите на развитие в сложни условия Те придобиват способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и специализирана среда Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката информационните и управляващите системи дават възможност на магистрите по АИУТ да се реализират като инженери проектанти и ръководители във всички сфери

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=597%3Amajor-aiut-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите във ФТТ
  Развитие на академичния състав Администрация Обяви и търгове Фотогалерия Полезни връзки Контакти Карта на сайта Регистър на завършилите студенти Електронно обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн В момента има 11 посетителя в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Специалностите във ФТТ Специалностите във ФТТ Бакалавър Автоматика и компютърни системи Автоматика информационна и управляваща техника Автотранспортна и земеделска техника Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Електротехника Технология на храните Топло и газоснабдяване Магистър Автоматика и компютърни системи Автотранспортна и земеделска техника Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Електротехника Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация Информационни и комуникационни технологии в образованието Мултимедийни и компютърни системи и услуги Безопасност и качество на храните Топло и газоснабдяване Забележка За учебната 2016 2017 г във ФТТ ще се приемат студенти за обучение в ОКС Магистър само редовна форма на обучение Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За ФТТ Ямбол Специалност Автотранспортна и земеделска техника ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Специалност Технология на храните Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Квалификация и СДО Следдипломна и професионална квалификация Обучение инструктори Специализации инструктори Квалификация Учител Правилник ЦПО

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=583%3Aspecialnosti20152016&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • History of FTT
  Yambol and the Institute were the organizers and hosts of the Republican Field day of teachers in 1985 Professional activity There were organized periodic training of all teachers instructors from all over the country in short courses at the Institute Annual training of over 500 teachers instructors for training drivers was carried out periodically At the Institute began the new and attractive computer training There was created a Higher education complex as a structure of the University Angel Kanchev Rousse with Director Prof Dzhenko Daskalov From 1989 1991 for Director is elected Prof Dr Eng Dzhenko Daskalov This period is characterized by the introduction of university organizational and structural changes necessary for organizing training of graduates Training department departments have been separated educational and legal documentation has been established in accordance with the legal framework for higher education in the country The foundations of academic cooperation with the University of Rousse Rousse have been place During the period 1991 1992 for Director is elected Ass Prof Maria Roshmanova There was expanding of cooperation with the University Angel Kanchev Rousse Sofia University St Kliment Ohridski and High Food Institute Plovdiv The raising of the quality of academic training at the Institute continued The extremely creative atmosphere at the departments was created Coordinating Research Council of the University Angel Kanchev showed academic respect tolerance and care to activities and problems of the Institute President of the Coordinating Research Council participated in meetings of the Council of the college Facilities for training were improved During this one year period was equipped laboratory with modern diagnostic engine SUN for training workshops of clothing was purchased new set of Japanese sewing machines YUKI and was built new engine lab of fuel and lubricants under help of professors from the University Rousse During this period was restored in Renaissance way the celebration of the Feast of Saints Cyril and Methodius and at first was realized the idea the date will be a patronal festival of the Institute The development of scientific activities took place especially in the management of Prof Ivan Dimitrov 1992 1999 Personnel policy is in the focus of the institute s management Some professors and associate professors were invited from the University of Rousse Technical University of Sofia High Food Institute Sofia University St Kliment Ohridski Technical University Gabrovo etc The Institute became an incubator of knowledge and science A scientific research sector was created with the necessary legal documentation and organization of the relevant university model The developed projects were financed by Research Fund of Ministry of Education and Ministry of Transport Many of these contracts serve scientific topics of doctoral students enrolled in private training During this period defended the scientific degree Doctor 7 lecturers at the following universities University of Sofia 1 University of Rousse 2 University of Economics Varna 1 IMM Sofia 1 University of Food Technology Plovdiv 1 and 4 lecturers have received an academic title Associated Professor The scientific and teaching activities rose to a higher level

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=147&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др ФТТ Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища специализирани

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=147&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •