web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Специалност “Топло- и газоснабдяване”
  4 години Задочно обучение 4 години Специалност ТГС е акредитирана от НАОА към МС с Протокол 1 от 10 01 2013 г с оценка 8 47 за срок от 5 години Съгласно проекта за Eнергийна стратегия на Република България до 2020 г развитието на отрасъла ще се основава на диверсификацията на енергийните доставки развитието на конкурентен енергиен пазар който гарантира защитата на интересите на потребителите посочва стратегията Сред най важните приоритети са повишаването на енергийната ефективност използването на местни ресурси въглища и възобновяеми енергийни източници Участието на България в бъдещите енергийни проекти Набуко и Южен поток очертава бързо развитие на този пазарен сектор Това поражда необходимостта от подготовка на качествени кадри които да могат да решават проблемите свързани с непрекъснатото нарастване на енергийните носители и свързаното с това замърсяване на околната среда нарастване на обема на емисиите на парниковите газове и изчерпване на ограничените природни ресурси Тези изисквания са намерили отражение в учебния план за обучение на студентите от специалност Топло и газоснабдяване във ФТТ Ямбол чиято основна цел на е да подготвя технически кадри с широкопрофилна квалификация за голям периметър от различни области на обществения и икономическия живот Съчетанието от фундаментална общотехническа и специализирана техническа подготовка в образователно квалификационната степен ОКС Бакалавър допълнено с икономически знания способства машинните специалисти от специалността Топло и газоснабдяване да решават широк кръг задачи в условията на пазарната икономика да проектират настройват и експлоатират топлотехнически системи и съоръжения и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита да организират провеждат и контролират ремонтните работи на топлотехнически системи и съоръжения и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита да управляват контролират и регулират процесите по пренасяне на газове по тръбопроводи посредством помпени и компресорни станции в промишлеността строителството и по магистралните тръбопроводи да извършват организационно управленска дейност да извършват учебно преподавателска дейност в системата на средното и професионалното

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=62:major-tgs&catid=68:2012-09-09-18-13-35&Itemid=87&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Heat and gas supply
  to ecological and economical use of energy which is a priority task of our state Under the project Energy Strategy of Bulgaria for 2020 development of the sector will be based on diversification of energy supplies development of competitive energy markets that ensure the protection of consumer interests the strategy indicates Among the top priorities is improving energy efficiency use of local resources which are based on renewable energy sources Bulgaria s participation in future projects Nabucco and South Stream outlines the rapid growth of this market sector This raises the need for training of quality personnel who can solve problems associated with the continuous increase of energy carriers and related environmental pollution increase the volume of greenhouse gases and depletion of scarce natural resources These requirements are reflected in the curriculum of students education for specialty Heat and gas supply in Technical College Yambol which main goal is to train technicians with a broad classification for a wide perimeter of different areas of social and economic life The combination of fundamental technical and specialized training in educational qualification degree professional bachelor supplemented by economic knowledge facilitate machine specialists specialty Heat and gas supply to solve a wide range of tasks in a market economy to design adjust and operate the heat engineering systems and equipment in industry and households to organize conduct and supervise repairs of heating systems and equipment in industry and households to manage control and regulate the processes involved in transporting gas by pipeline through the pump and compressor stations in industry construction and highways pipelines perform management activities carry out training and teaching in secondary and vocational education in related areas of specialty Graduates of degree professional bachelor can work as entrepreneurs investors and managers of small and medium sized companies for building plants and

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=62:major-tgs&catid=68:2012-09-09-18-13-35&Itemid=87&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ПРИЕМ 2016-2017
  5 12 Хранителни технологии Технология на храните ТХ Завършилите студенти получават професионална квалификация инженер и могат да продължат обучението си в ОКС магистър и ОНС доктор Нагоре ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Провеждат се в Стара Загора и Ямбол на Тест по математика 26 03 2016 год 09 04 2016 год Тест по общообразователна подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Тест по общотехническа подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Изпит по обща езикова култура 26 03 2016 год и 09 04 2016 год само в Стара Загора Изпит по химия 09 04 2016 год само в Стара Загора Срокове за прием на документи От 09 03 2016 год до 08 04 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР Провеждат се в Ямбол Стара Загора на 8 юли 2016 год Тест по математика 8 юли 2016 год Тест по общообразователна подготовка 8 юли 2016 год Тест по общотехническа подготовка 5 юли 2016 год Изпит по обща езикова култура в Стара Загора 7 юли 2016 год Изпит по химия в Стара Загора СРОКОВЕ за прием на документи От 06 06 2016 год до 27 06 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора включително събота и неделя Нагоре ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА За всички специалности приемът се извършва с оценката от ДЗИ или с тест изпит От ДЗИ се взема оценката от по български език и литература математика или физика за ТХ по български език и литература математика или химия Приемните изпити за специалности АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС ТХ са тестове по математика общообразователна подготовка общотехническа подготовка изпит по обща езикова култура по избор на кандидата АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование ТХ балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование Нагоре МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за ОКС магистър по 4 професионални направления и магистърски програми 5 1 Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника Дизайн технология и мениджмънт на модната индустрия 5 2 Електротехника електроника и автоматика Автоматика и компютърни системи Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация Информационни и комуникационни технологии в образованието Мултимедийни и компютърни системи и услуги Електротехника 5 4 Енергетика Топло и газоснабдяване 5 12 Хранителни технологии Безопасност и качество на храните Срокът на обучение в ОКС магистър е с продължителност 1 год за бакалаври дипломирани в професионалното направление на магистърската програма и с продължителност 2 год за бакалаври дипломирани в друго професионално направление на магистърската програма Дипломираните в ОКС професионален бакалавър се обучават в магистърска програма от същото професионално направление за срок от 2 год Нагоре ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446:apply&catid=46:inf&Itemid=237&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ПРИЕМ 2016-2017
  технологии Технология на храните ТХ Завършилите студенти получават професионална квалификация инженер и могат да продължат обучението си в ОКС магистър и ОНС доктор Нагоре ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ Провеждат се в Стара Загора и Ямбол на Тест по математика 26 03 2016 год 09 04 2016 год Тест по общообразователна подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Тест по общотехническа подготовка 26 03 2016 год 09 04 2016 год 23 04 2016 г само в Ямбол Изпит по обща езикова култура 26 03 2016 год и 09 04 2016 год само в Стара Загора Изпит по химия 09 04 2016 год само в Стара Загора Срокове за прием на документи От 09 03 2016 год до 08 04 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР Провеждат се в Ямбол Стара Загора на 8 юли 2016 год Тест по математика 8 юли 2016 год Тест по общообразователна подготовка 8 юли 2016 год Тест по общотехническа подготовка 5 юли 2016 год Изпит по обща езикова култура в Стара Загора 7 юли 2016 год Изпит по химия в Стара Загора СРОКОВЕ за прием на документи От 06 06 2016 год до 27 06 2016 год във ФТТ Ямбол или в ТрУ Стара Загора включително събота и неделя Нагоре ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА За всички специалности приемът се извършва с оценката от ДЗИ или с тест изпит От ДЗИ се взема оценката от по български език и литература математика или физика за ТХ по български език и литература математика или химия Приемните изпити за специалности АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС ТХ са тестове по математика общообразователна подготовка общотехническа подготовка изпит по обща езикова култура по избор на кандидата АТЗТ ДТММИ АКС ЕТ ТГС балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование ТХ балът се образува от удвоената оценка от теста изпита по избор или ДЗИ плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование Нагоре МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за ОКС магистър по 4 професионални направления и магистърски програми 5 1 Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника Дизайн технология и мениджмънт на модната индустрия 5 2 Електротехника електроника и автоматика Автоматика и компютърни системи Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация Информационни и комуникационни технологии в образованието Мултимедийни и компютърни системи и услуги Електротехника 5 4 Енергетика Топло и газоснабдяване 5 12 Хранителни технологии Безопасност и качество на храните Срокът на обучение в ОКС магистър е с продължителност 1 год за бакалаври дипломирани в професионалното направление на магистърската програма и с продължителност 2 год за бакалаври дипломирани в друго професионално направление на магистърската програма Дипломираните в ОКС професионален бакалавър се обучават в магистърска програма от същото професионално направление за срок от 2 год Нагоре ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ За учебната 2016 2017 год ще се провежда обучение за Образователна и научна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446:apply&catid=46:inf&Itemid=237&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити за ОКС "МАГИСТЪР", редовно обучение зимен семестър на учебната 2015/2016г.
  конференция на ФТТ 2013 Международна дейност и проекти Развитие на академичния състав Администрация Обяви и търгове Фотогалерия Полезни връзки Контакти Карта на сайта Регистър на завършилите студенти Електронно обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн В момента има 20 посетителя в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Студенти Учебен разпис и изпити График изпити График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити за ОКС МАГИСТЪР редовно обучение зимен семестър на учебната 2015 2016г График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити за ОКС МАГИСТЪР редовно обучение зимен семестър на учебната 2015 2016г ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ОКС МАГИСТЪР ЗИМЕН семестър 2015 16г ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ЛЕКЦИИ ВЪВЕДЕНИЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НАДЕЖНОСТ НА МАШИНИТЕ ПРОФ Г ТАСЕВ Дата час зала 17 02 2016г 8 30 323 Всички останали дати се договарят с преподавателя в срок от 15 02 2016г до 19 02 2016г Заявете явяването си при инспектор Магистри за генериране на протокол в електронната система Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За ФТТ Ямбол Специалност Автотранспортна и земеделска техника ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Специалност Технология на храните Специалност Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия Квалификация и СДО Следдипломна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=679:--------qq-------20152016&catid=41:2008-12-04-14-32-59&Itemid=132&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити за ОКС "МАГИСТЪР", редовно обучение зимен семестър на учебната 2015/2016г.
  конференция на ФТТ 2013 International Relations and Projects Academic Staff Development Administration Announcements and Tenders Фотогалерия Useful links Contacts Web Site Map Alumni Association Електронно обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн We have 20 guests online BG051PO001 3 1 08 0009 Home Students Students Exam s Schedule График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити за ОКС МАГИСТЪР редовно обучение зимен семестър на учебната 2015 2016г График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити за ОКС МАГИСТЪР редовно обучение зимен семестър на учебната 2015 2016г There are no translations available ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ОКС МАГИСТЪР ЗИМЕН семестър 2015 16г ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ЛЕКЦИИ ВЪВЕДЕНИЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НАДЕЖНОСТ НА МАШИНИТЕ ПРОФ Г ТАСЕВ Дата час зала 17 02 2016г 8 30 323 Всички останали дати се договарят с преподавателя в срок от 15 02 2016г до 19 02 2016г Заявете явяването си при инспектор Магистри за генериране на протокол в електронната система Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол TC Majors ПРИЕМ 2016 2017 About FTT Yambol Auto Transport and Agriculture Technique ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Food Technology Design Technology and Management of the Fashion Industry Квалификация и СДО Postgraduate and Professional Qualification Instructor driver

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=679:--------qq-------20152016&catid=41:2008-12-04-14-32-59&Itemid=132&lang=en (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Специалностите на ФТТ
  извършва обучение за редовна и задочна форма на ОКС Бакалавър по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности Направление Машинно инженерство Автотранспортна и земеделска техника ОКС Бакалавър и Магистър Дизайн технологии и мениджмънт на модната индустрия ОКС Бакалавър и Магистър Направление Електротехника електроника и автоматика Електротехника ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика и компютърни системи ОКС Бакалавър и Магистър Автоматика информационна и управляваща техника ОКС Магистър Мултимедийни и компютърни системи и услуги ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация ОКС Магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието ОКС Магистър Направление Хранителни технологии Технология на храните ОКС Бакалавър Безопасност и качество на храните ОКС Магистър Направление Енергетика Топло и газоснабдяване ОКС Бакалавър и Магистър Използването на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение мултимедийна техника актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните педагогическите общотехническите и специализиращите дисциплини като се стремим модела на разпространение създаване и използване на готови знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности Висок е интересът на младите хора към условията на обучение получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ като от учебната 2007 2008г се възобнови задочната форма на обучение През учебната 2013 2014 год се обучават над 800 студенти Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като доц д р Георги Гиндев проф д р Кирил Трифонов проф дтн Кольо Минков проф днт Коста Младенов проф дтн Мария Балтаджиева проф дтн Петър Костов проф дпн Стоянка Жекова проф д р Любен Корнезов проф д р Дженко Даскалов проф дтн Георги Тасев проф инж Иван Димитров проф дтн инж Стоян Цонков проф дтн Димитър Балджиев проф дтн Вангелов доц д р Мария Рошманова проф дтн инж Георги Гайдажиев и др

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Astudents&catid=46%3Ainf&Itemid=132&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Информация за студенти
  обучение ново Актуални събития във ФТТ архив ВХОД ИУИС Кой е онлайн В момента има 19 посетителя в сайта BG051PO001 3 1 08 0009 Home Студенти Информация за студенти По допълнителни въпроси се обръщайте към Учебен отдел инж Стойка Георгиева Милушева стая 231 тел 046 66 91 82 Длъжност Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна дейност за ОКС Магистър Редовно и Задочно обучение Валентина Атанасова Вангелова стая 232 тел 046 66 91 49 Длъжност Инспектор учебна дейност за ОКС Бакалавър Редовно обучение Елена Вълчева Стоянова стая 233 тел 046 66 91 49 Длъжност Инспектор учебна дейност за ОКС Бакалавър Задочно обучение Информация за кандидат студентската кампания за Тракийски университет Стара Загора Изпити оценки класирания за уч 2015 2016 г Правилник за устройството дейността и управлението на ФТТ Ямбол Правила за учебната дейност на Тракийски университет Стара Загора Справочник на Факултет Техника и технологии Ямбол при Тракийски университет Стара Загора Академичен календарен план Специалности Учебен разпис График изпити Последно променен на Сряда 29 Юли 2015 09 10 Популярни Информация за студенти Научна дейност на ФТТ Ямбол Специалностите на ФТТ ПРИЕМ 2016 2017 За ФТТ Ямбол Специалност Автотранспортна и земеделска техника ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ Специалност Технология на храните Специалност Дизайн технологии

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=63:education&catid=46:inf&Itemid=29&lang=bg (2016-02-16)
  Open archived version from archive •