web-archive-bg.com » BG » U » UNI-SZ.BG

Total: 598

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Интегрирана управленска информационна система - Дейност 2
  база от данни касаещи обучението на студентите 3 Описание на схемите на процесите по дейностите извършвани по учебния процес 4 Подготовка на списъци с използваните работни документи образци свързани с учебния процес прием на студенти учебен процес по специалност отчитане на учебната заетост на преподавателите и др 5 Предложения на въпроси във формулярите на анкетите за анкетиране на студенти преподаватели и експерти за събиране на информация за състоянието на учебния процес и начина на провеждане на хартиен носител он лайн 6 Разработване на анкетите за он лайн анкетиране на целевите групи от структурните звена 7 Организиране провеждането на он лайн анкети със студенти преподаватели и експерти от отделните структурни звена на ТрУ http www trakia uni bg anketi 8 Обобщаване на резултатите от анкетните проучвания 9 Разработване на чек листи във връзка с провеждане на одити в структурните звена 10 Извършване на вътрешни одити за събиране на информация от учебни отдели в деканати на факултети 11 Провеждане на вътрешни одити в катедри от отделните структурни звена на университета 12 Изготвяне на доклади с резултатите от проведените вътрешни одити в учебни отдели и катедри 13 Изготвяне на концептуален проект на система за уеб базирано управление на учебния процес с възможните обекти за участие 14 Изготвяне на обобщен доклад за състоянието на управлението на учебния процес в ТрУ 15 Предложение на програма от действия за подобряване на учебния процес по модулите в учебната дейност 16 Проучване опита от внедрени информационни системи в други университети В резултат на това са получени следните резултати 1 Събиране на информация за състоянието на учебния процес в университета 2 Анализ на състоянието на управлението на учебния процес 3 Изготвяне на програма от дейности за подобряване на учебния процес 4 Изготвяне на концептуален проект за уеб базирана система за управление на учебния процес Подготвени са следните документи 1

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/pm/index.php/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Интегрирана управленска информационна система - Дейност 3
  на НИМД 3 Изготвянето на програма от дейности за подобряване на процеса на НИМД 4 Актуализиране на Правилниците и правилата за НИМД в ТрУ 5 Разработване на концептуален модел на система за управление на НИМД Документите затова са следните 10 доклада от вътрешни одити на НИМД в катедри 2 доклада от вътрешни одити на научни отдели Проведени 20 анкети на студенти Проведени 50 анкети на преподаватели Проведени 25 анкети на експерти Отчет със статистически анализ резултатите от анкетните проучвания Разработен аналитичен материал Анализ и оценка на системата за управление на научно изследователската и международна дейност в Тракийски университет Програма от действия за подобряване на НИМД Актуализирани Правилници и Правила за НИМД в ТрУ Разработен концептуален модел на уеб базирана система за управление на НИМД и разработено техническо задание за ИУИС Концептуално проектиран Модул за онлайн подаване и оценяване на проектите финансирани от субсидията на МОМН който генерира и обслужва Регистър на проектите и Регистър на договори за научно обслужване на бизнеса Концептуално проектиран Регистър на научно информационни центрове и лаборатории към ТрУ Концептуално проектирана функционалност и задачи за уеб базиран модул за научни конференции и уеб базиран модул за публикуване на научните списания м февруари март 2013 г м април 2013 г м май 2013 г м юни 2013 г 1 Изготвен e концептуалeн модел за управление на научно изследователската и международната дейност в който са разработени всички процедури необходими за нейното управление 2 Разработен е план за провеждане на одити в научни отдели на АФ и СФ и катедри на няколко структурни звена Проведени са одити в научните отдели на двете звена и са започнали одити по катедри 3 Проведено e заседание на зам деканите по научната дейност на което бе разгледано предложение за общ атестационен лист Разработени са новите правила за атестиране на преподавателите и атестационния лист за да бъдат предложени за утвърждаване на АС 4 Изработени са концептуални проекти за уеб базирани системи за издаване на научни списания и организиране на конференции м октомври 2013 г 1 Проучване на правилата за прилагане на ЗРАСРБ в някои висши учебни заведения с оглед допълнителни промени в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в ТрУ 2 Разработване на промени в ПРАЗ в глава 1 Общи положения и глава 2 Придобиване на образователна и научна степен доктор и научна степен доктор на науките С оглед на широкия обхват на разискваната материя и необходимостта от непрекъснато прецизиране върху нея се провеждат дискусии и се правят корекции в период от два месеца 3 Изготвяне на нов Индивидуален учебен план за докторантите с възможност за разграничаване на различните видове докторантури и съответно корекция в получените кредити в зависимост от вида на докторантурата 4 Проведени заседания на комисията по НИД във връзка с промените в правилника 8 10 2013 и 15 10 2013 г м ноември 2013 г 1 Актуализиран е Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет 2 Актуализирани са ПРАВИЛАТА за условията и реда за планиране разпределение и разходване на средствата отпускани целево от Държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет научна

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/pm/index.php/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-3 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Интегрирана управленска информационна система - Дейност 4
  информацията от заинтересованите страни 3 Разработване и внедряване на процедури и механизми за използване на обратната информация от заинтересованите страни при вземане на управленските решения Подготвени документи 1 Система от механизми критерии и показатели за оценка на образователния продукт 2 Процедура за обратна връзка и анкетиране на студентите 3 56 проведени анкети на студенти за оценка на качеството на образователния продукт 4 Процедура за обратна връзка и анкетиране на работодатели 5 56 проведени анкети с работодатели 6 Процедура за анализ и предоставяне на обратната информация от клиентите на ТрУ 7 Аналитичен доклад за обобщаване на резултатите и препоръките от получената обратна информация 8 Концептуален проект на уеб базиран модул за анкетиране и онлайн анализи с таблично и графично представяне на резултатите 9 Концептуален модел за Е портфолио на студентите м март 2013 г Създадена е Работната група по дейността Проведена среща на работната група за запознаване с проектните дейности Разпределени са задачите между отделните членове м април 2013 г 1 Изготвен е списък на Анкетните карти които трябва да се предложат за включване в модула Обратна връзка на информационната система на ТрУ 2 Изработени са правила и процедури за провеждането на всеки методически инструмент от системата за обратна връзка 3 Разработени и обсъдени са нови анкетни карти за студенти и преподаватели за оценка на учебните планове и програми 4 Изготвен е списък на работните документи отнасащи се до системата за обратна връзка 5 Описани са процесите в дейностите по обратната връзка с работодатели студенти завършили специалисти преподаватели 6 Реализирано е участие в работна среща на екипите от проекта за изясняване на процеса по описване на документите м май 2013 г м юни 2013 г 1 На проведено заседание на работната група бяха обсъдени форми за изходящи документи по Дейност 4 2 Унифицирани бяха компонентите на обобщените справки от проучванията на обратната връзка от потребителите на кадри и на образователни услуги в ТрУ 3 Продължава работата по адаптиране на инструментите за обратна връзка съответно на дигиталните им варианти 4 Разработени бяха текстовите формати на изходните документи от обратната връзка по Дейност 4 5 Направени бяха записките за описание на изходните документи от обратната връзка по Дейност 4 6 Създадено беше описание на регистъра на документация от Акредитации следакредитационен контрол одити и др 7 Разработена беше формата на Обобщена справка за Сключени договори с потребители на кадри в ТрУ 8 Разработена беше формата на Обобщени справки за Студентско портфолио 9 Екипът участва на 28 юни 2013г в зала 3А на Ректорат Тракийски университет в информационна среща по проекта м септември 2013 г 1 Разработен е концептуален идеен проект на уеб базиран модул за електронно портфолио на студентите 2 Извършени анкети на 32 работодатели и направен частичен анализ на резултатите м октомври 2013 г 1 Комплектоване и архивиране на документите разработвани по дейност 4 и подготовка на албуми с документи 2 Обработени са резултати от изследване сред работодатели потребители на кадри предстои окончателната интерпретация на получените данни 3 Проведени са 56 анкети на студенти за оценка на качеството на образователния продукт м ноември

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/pm/index.php/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Интегрирана управленска информационна система - Дейност 5
  брой документи Изпълнен резултат като брой документи 1 Нови усъвършенствани версии на съществуващите в момента процедури и инструкции общо 45 на брой 45 1 2 Нови документирани инструкции описващи назначаването в академични длъжности асистент главен асистент доцент професор 4 4 3 Нова документирана инструкция за присъждане на науча степен доктор на науките 1 1 4 Нова документирана процедура за дейността на Центъра за кариерно развитие 1 процедура плюс необходимия брой оперативни документи формуляри 0 процедури 8 формуляра 5 Документирана система от ключови индикатори на процесите от СУК 1 система списък на индикаторите плюс описание на всички процеси 1 система списък на индикаторите плюс описание на всички процеси 48 броя 6 Нова процедура за наблюдение и измерване на процесите в СУК в съответствие с т 8 2 3 на стандарта ISO 9001 1 0 Усъвършенстване на Системата за управление на качеството с обхващане на всички основни и спомагателни работни процеси в документирани процедури работни инструкции и оперативни документи Усъвършенстване на управленските процеси планиране наблюдение и непрекъснато подобряване в Тракийски университет въз основа на дефинирани наблюдаеми и измерими индикатори на ефективността на процесите м февруари март 2013 г 1 Проведен е подбор на участниците в работната група за дейност 5 и са се подготвят документите на кандидатите за сключване на Допълнителни споразумения 2 Разпределени са задачите за изготвяне на процедурите инструкциите и оперативните документи през месец април съгласно програмата на дейност 5 м април 2013 г 1 Подновена е една процедура 4 2 3 PR 2 Управление на Документи с външен произход 2 Изготвена е една нова процедура за назначаване в академична длъжност Главен асистент 3 Изготвени са 5 описания на процеси за защита на докторска дисертация за заемане на академична длъжност асистент за заемане на академична длъжност главен асистент за заемане на академична длъжност доцент за заемане на академична длъжност професор

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/pm/index.php/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-5 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Интегрирана управленска информационна система - Дейност 6
  г Заключителна пресконференция по проект за Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет 28 11 2014 Семинар Обслужването на студентите и анкетни проучвания в интегрираната управленска информационна система 24 10 2014 Публикуване на статия Тракийският университет ще предложи кандидатстване онлайн във вестник Старозагорски новини 28 10 2014 г Търсене Search Кой е онлайн We have 2 guests and no members online Дейност 6 Дейност 6 Развитие и интегриране на информационните

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/pm/index.php/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-6 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Интегрирана управленска информационна система - Дейност 6.1
  на необходимите документи по ЗОП Критерии за подбор изисквания към участниците икономически и финансови изисквания технически възможности и квалификация оформяне и представяне на офертата изисквания В Техническото задание са отразени са препоръките на Главния експерт ТРЗ и ЛС на Тракийски университет за данните и представянето им в бъдещата ИУИС Резултатите от всички дейности се публикуват в уеб сайта на проекта http iuis ftt uni sz bg ІІІ Семинар с участието на преподаватели студенти и експерти за запознаване с постигнатите резултати от концептуалния проект на ИУИС на ТрУ На 28 06 2013 г е проведена информационна среща семинар с участието на представители на всички факултети За дейността има списъци на присъстващите презентация и снимки за събитието Всичко е отразено в уеб сайта на проекта ІV Техническо задание на ИУИС на ТрУ е подготвено за обявяване на открита процедура за избор на фирма изпълнител Етап І Разработване на Техническо задание за проектиране и изграждане на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет Стара Загора Подготовка на Техническо задание за обществена поръчка за изграждане на ИУИС система на Тракийски университет Стара Загора м март 2013 г 1 Разработена е инструкция за предварителното проучване 2 Изготвени са примерни въпроси за провеждане на интервютата в фокус групите 3 Изготвени са доклади с проучване на съдържанието структурата и функциите на информационни системи от други страни 4 Проучване за структурата и съдържанието на Техническото задание м април 2013 г 1 Организиране и участие в срещи на работната група по Дейност 6 1 2 Разработване и обсъждане на записка за описание на документите за Интегрираната управленска информационна система 3 Подготовка на информацията за откриване на процедура за покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за сключване на договор и възлагане на обществена поръчка с предмет Разработване изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет Стара Загора и Изграждане на Web портал за он лайн достъп до ресурсите на системата в изпълнение на проект BG051PO001 3 1 08 0009 Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно изследователската дейност по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 3 1 08 Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища 4 Разработени са визуализации чрез диаграми на работните потоци на представените процеси от дейности 2 и 3 Разработване на проекти Процедури за академични длъжности Кандидат студенти 5 Подготовка на презентация за Семинар на тема Анализ на работните процеси и документите за реализацията на Интегрираната управленска информационна система м май 2013 г 1 Проведени срещи на работната група по Дейност 6 1 3 Подготовят се на изискванията за Техническо задание за създаване на уеб портал на Тракийски университет 4 Подготовят се изискванията за структурата съдържанието и дизайна на уеб портала 5 Разработва се втората част от Техническо задание за Разработване изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет Стара Загора м юни 2013 г 1 Описание и характеристики на източниците на данни и информация за Уеб портал на Тракийски университет

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/pm/index.php/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-6-1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Интегрирана управленска информационна система - Дейност 6.2
  администраторите на базите от данни в ТрУ Отстраняване на разликите след тестване на ИУИС ако бъдат констатирани или доставка инсталиране на нов софтуерен продукт за модула несъответстващ на изискванията на техническото задание за сметка на изпълнителя 1 Приключи процедурата за изборна фирма изпълнител за Проектиране разработване тестване внедряване и обучение за Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет Сключен е договор за изпълнение с Информационно обслужване АД 2 Проведени са 4 срещи на двата екипа от сключването на договора до крайния ден на отчитането за които са направени протоколи На срещите са обсъждани въпроси отнасящи се до анализа на текущото състояние проектирането на ИУИС На срещите са обсъди въпроси и са взети решения за функционалността на ИУИС и обектите в БД Във връзка с това са предприети следните действия 2 3 Обсъждане на техническо обезпечаване на ИС хардуерна конфигурация и комуникации 2 3 Разглеждане на текущо състояние на ИС документите наличната информация и потребителите Използвани системи и технологии за работа в Тракийски университет Предимства и недостатъци на съществуващите ИС Входящи и изходящи документи Стандартни и нестандартни справки Налична информация за мигриране в новата ИУИС Групи потребители и права за достъп 2 3 Обсъждане на Модул Кандидатстудентска кампания Студенти и изисквания към функционалностите на модула 2 3 Участие в срещите на екипите за запознаване на фирмата изпълнител с процесите документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул Кандидат студентска кампания и Студенти процесите документите и технологията на работа по подготовка на учебната документация и отчетност процесите документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул Преподаватели технология на работа и добри практики при формиране на седмичното разписание модул Автоматично седмично разписание процесите документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул Работа с докторанти и Преподаватели процесите документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул Управление на документооборота процесите документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул Международни програми процесите документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул Управление на проекти процесите документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул Управление на договори процесите документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул Акредитация и академични правила 2 3 Кореспонденция с ИО АД и предоставяне на необходимата информация и консултации 2 3 Обсъдени са приети и подписани от двете страни Встъпителен доклад Общ график за дейностите по проекта за времето от 27 01 2014 г до 25 11 2014 г План за управление на риска Етап ІІ Разработване изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет Стара Загора Проектиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет разработване на софтуера тестване внедряване и приемане Разработване на план за поетапно изпълнение на дейностите м януари 2014 1 Съвместна среща на екипите на ТрУ и фирмата изпълнител Информационно обслужване АД за обсъждане на бъдещите дейности и подписване на договор между двете страни 2 Подготовка на Протокол 1 от съвместната дейност на двата екипа 3 Обсъждане и приемане на общ

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/pm/index.php/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-6-2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Интегрирана управленска информационна система - Дейност 6.3
  безпроблемно непрекъснато и постоянно функциониране на ИУИС Дейността включва 1 Окончателно и детайлно дефиниране на параметрите на техническото оборудване за ИУИС на база на препоръките от Изпълнителя на ИУИС на ТрУ Дефиниране техническите параметри на сървърите за осигуряване на непрекъснатост и безпрепятствено функциониране на ИУИС Дефиниране параметрите на системата за архивиране и автоматизирано резервиране 2 Осигуряване по 1 брой информационен сензорен дисплей за всички звена в структурата на Тракийски университет Провеждане на процедура за избор на фирма доставчик за Осигуряване на сървъри и система за резервиране на информацията с която ще се поддържат БД и приложенията на ИУИС Доклад с пълно техническо описание на сървърите и системата за резервиране за провеждане на търг за обществена поръчка за доставка м февруари 2014 1 Обсъждане на техническото обезпечаване на ИС хардуерна конфигурация и комуникации 2 Оформяне на Техническо задание по ЗОП за нужните сървъри м март 2014 1 Подготовка на техническа спецификация за доставка на хардуера за поддържане на информационната система м април 2014 1 Подготовка на техническа спецификация за доставка на хардуера за поддържане на информационната система м май 2014 1 Обсъждане на техническото обезпечаване на ИС хардуерна конфигурация и комуникации 2 Оформяне на Техническо задание по ЗОП за нужните сървъри 3 Разработване на детайлно описание на услугите за открита процедура по ЗОП Услуги за инсталация настройка и конфигуриране на сървърите за работа Услугите са неразделна част от техническото осигуряване и съставна част от обществена поръчка за техническото осигуряване на ИУИС и включват виртуализация и консолидиране на сървърите софтуерно резервиране на базата данни и приложенията инсталация на сървъри конфигуриране на сървъри настройки на сървъри инсталация на мрежови устройства конфигуриране на мрежови устройства настройки на мрежови устройства обучение на персонал документиране 4 Проверка на документацията за изпращане до Договарящия орган за одобрение преди обявяването на обществената поръчка 5 Обсъждане и подготовка на

  Original URL path: http://ftt.uni-sz.bg/pm/index.php/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-6-3 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •