web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Карта на сайта
  16 ОСИГУРЯВАНЕ Видове вноски Закони Наредби Инструкции Становища и указания Документи за изтегляне Декларации свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица Образци на други документи Евроинтеграция УСЛУГИ Процедури Как да Електронни услуги Интрастат Административни услуги Достъп до информация Система Въпроси и отговори Длъжници платци и издирвани лица Публичен бюлетин по ДДС Програмни продукти Държавни помощи Фискални устройства и ИАСУТД Регистрация на обменни бюра Дирекции ГДО и

  Original URL path: http://www.old.nra.bg:80/page?id=281&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Видове данъци
  на актуализация Данък върху доходите на физическите лица Данък върху доходите на физическите лица по трудови правоотношения трудов договор Данък върху добавената стойност Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба Данък върху приходите дължим от бюджетните предприятия Данък върху дейността от опериране на кораби Данък върху застрахователните премии Окончателен данък за организаторите на хазартните игри Данък при източника Данък върху разходите Местни данъци и такси Полезно Данъчно осигурителен календар Списък на

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=85 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Законодателство
  спогодба за избягване на двойното данъчно облагане като разгледате списъка с актуални международни спогодби Наредби Становища указания наръчници Закони Всички закони Закон за ограничаване на плащанията в брой Закон за ДДС Данъчно осигурителен процесуален кодекс Закон за акцизите и данъчните складове Закон за данъците върху доходите на физическите лица Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за местните данъци и такси Закон за НАП Закон за облагане доходите на физическите лица Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки Закон за данък върху застрахователните премии Закон за виното и спиртните напитки Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили Година 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Покажи Закон за ограничаване на плащанията в брой Закон за ограничаване на плащанията в брой 34KB от 12 04 2011 Закон за ДДС Закон за данък върху добавената стойност 1 022KB от 06 01 2015 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 1 719KB от 06 01 2015 Данъчно осигурителен процесуален кодекс Данъчно осигурителен процесуален кодекс ДОПК 2 377KB от 06 01 2015 Закон за акцизите и данъчните складове Закон за акцизите и данъчните складове 984KB от 27 12 2011 Закон за данъците върху доходите на физическите лица Закон за данъците върху доходите на физическите лица 777KB от 06 01 2015 Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за корпоративното подоходно облагане 1 610KB от 06 01 2015 Закон за местните данъци и такси Закон за местните данъци и такси 739KB от 02 01 2013 Закон за НАП Закон за Националната агенция за приходите 386KB от 06 01 2015 Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки Закон за статистика на вътрeшнообщностната търговия със стоки 79KB от 25 06 2012 Закон за данък върху застрахователните премии Закон за данък върху застрахователните

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=34 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Телекомуникации, броудкаст и е-услуги
  които не са установени в Европейския съюз На практика съгласно режима данъчно задължено лице което е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише в дадена държава членка държавата членка по идентификация всяко тримесечие представя по електронен път справки декларации за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише в които се описват доставките на далекосъобщителни услуги услуги за радио и телевизионно разпръскване и услуги извършвани по електронен път на данъчно незадължени лица в други държави членки държава и членка и по потребление заедно с дължимия ДДС След това тези справки декларации заедно с платения ДДС се предават от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление по безопасна съобщителна мрежа Справки декларациите за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише са в допълнение към справки декларациите за ДДС които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните си задължения за ДДС Съкратеното обслужване на едно гише може да се използва от данъчно задължени лица които са установени в ЕС режим в Съюза както и от данъчно задължени лица които не са установени в ЕС режим извън Съюза Без съкратеното обслужване на едно гише доставчикът би трябвало да се регистрира във всяка държава членка в която доставя услуги на клиентите си Режимът за съкратено обслужване на едно гише не е задължителен за данъчно задължените лица Юридическите лица подаващи заявления за регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги услуги по радио и телевизионно излъчване или услуги извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица установени които имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в друга държава членка специален режим в Съюза в сила от 01 01 2015г могат да получат актуална информация относно изискванията за фактуриране и ставките по ДДС на държавите членки на ЕС

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=340 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • MOSS - режим извън ЕС
  разпръскване и услуги извършвани по електронен път по които получатели са данъчно незадължени лица юридически или физически лица установени имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на ЕС да начисляват и декларират ДДС дължим върху предоставените услуги само в една държава членка в която са избрали да се регистрират за прилагането на MOSS Специалният режим не е задължителен а представлява мярка за опростяване вследствие на промяната на правилата уреждащи мястото на доставка за целите на ДДС и задължението за облагане с ДДС в държавата членка на ЕС където е установен получателят по доставката клиентът В глава осемнадесета от българския ЗДДС в сила от 01 01 2015 г са определени правилата и начинът за облагане и деклариране на доставките по този режим Режим извън Съюза се отнася само за доставки на далекосъобщителни услуги услуги за радио и телевизионно разпръскване и услуги извършвани по електронен път услуги които данъчно задължени лица установени извън ЕС предоставят на данъчно незадължени лица юридически или физически лица установени имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на ЕС Тези услуги се облагат с данък върху добавената стойност в държавата членка на ЕС в която получателите на тези услуги са установени имат постоянен адрес или обичайно пребивават За да няма нужда доставчиците установени извън ЕС да се регистрират във всяка държава членка на ЕС в която доставят въпросните услуги на клиенти тази специална регистрация по ДДС им позволява да се регистрират еднократно и да подават справки декларации по ДДС само в една държава членка на ЕС по свой избор Специалната регистрация по ДДС за режим извън Съюза е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите на ДДС на територията на ЕС лица Регистрацията и подаването на справки декларации по режим извън Съюза се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система MOSS Съкратеното обслужване на

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=361 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VoeS
  В съответствие с глава осемнадесета от ЗДДС в сила от 01 01 2007 се определя къде и как електронните услуги подлежат на облагане с ДДС Това се отнася до електронни услуги които оператори извън ЕС предлагат на нерегистрирани по ДДС лица или нетърговски организации Тези услуги се облагат с данък в държавата в която живее клиентът За да няма нужда тези оператори извън ЕС да се регистрират във всяка държава в която доставят услуги на клиенти тази специална регистрация по ДДС им позволява да се регистрират и да подават справки декларации по ДДС ДДС декларации само в една държава членка на ЕС по свой избор Тази специална регистрация е приложима само за доставки за нерегистрирани за целите на ДДС лица и други нетърговски организации Не се отнася за доставки за регистрирани за целите на ДДС клиенти в ЕС които биха приспадали каквито и да било дължими данъци използвайки процедурата reverse charge Вие сте задължени да се регистрирате по специалния ред на облагане ако предлагате услуги доставяни по електронен път и Вашите клиенти са нерегистрирани по ДДС лица установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават в държава членка на ЕС и не сте установен на територията на Общността и не

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=164 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Местни данъци и такси
  новосъздадения за целта код за вид плащане 441400 Декларация по чл 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Въпреки че режимът за облагане с патентен данък вече се регламентира със Закона за местни данъци и такси няма съществени различия в разпоредбите Кои лица заплащат патентен данък Физическо лице включително едноличен търговец което извършва дейности посочени в приложение 4 към ЗМДТ патентни дейности се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности при условие че 1 оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв и 2 лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл 99 и чл 100 ал 2 от същия закон За доходите от извършваната патентна дейност лицата не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Къде се подава данъчната декларация за облагане с патентен данък Данъчните декларации за облагане с патентен данък и за промяна в обстоятелствата свързани с определянето на данъка се подават в общината на чиято територията се намира обектът в който се извършва патентна дейност Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място в общината където е постоянният адрес на физическото лице включително на едноличния търговец Когато се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице данъчната декларация се подава в общината по постоянния адрес на пълномощника Извън тези случаи в Столична община Какъв е срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък Срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък не е променен 31 януари на текущата година а след тази дата непосредствено преди започване на дейността Промените в обстоятелствата свързани с определянето на данъка се декларират в 7 дневен срок след настъпване на съответното обстоятелство Какъв е

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=173 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Международни спогодби
  Искане за издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО 24KB от 07 11 2014 Удостоверение за българско местно лице 8KB от 28 04 2014 За молителя ползване на данъчни облекчения по СИДДО от чуждестранни лица 105KB от 01 01 2006 За ЦУ на НАП ползване на данъчни облекчения по СИДДО от чуждестранни лица 106KB от 09 01 2006 За ТД на НАП ползване на данъчни облекчения по СИДДО от чуждестранни лица 106KB от 09 01 2006 За чуждестранната данъчна администрация ползване на данъчни облекчения по СИДДО от чуждестранни лица 106KB от 09 01 2006 За платеца на дохода ползване на данъчни облекчения по СИДДО от чуждестранни лица 105KB от 09 01 2006 Спогодби Промени в спогодбата между Р България и Федерална република Германия от 01 01 2015 г 2KB от 13 12 2014 Конфедерация Швейцария 7 338KB от 21 11 2013 Япония 132KB от 20 09 2004 Съюзна република Югославия 120KB от 17 12 2005 Кралство Швеция 100KB от 17 12 2005 Конфедерация Швейцария 120KB от 17 12 2005 Чешката република 114KB от 17 12 2005 Република Хърватска 104KB от 17 12 2005 Кралство Холандия 119KB от 17 12 2005 Република Франция 111KB от 17 12 2005

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=166 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •