web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Образци на други документи
  за освобождаване от здравни вноски на българи с двойно гражданство 41KB от 03 04 2013 Заявление по чл 3 ал 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС 45KB от 28 12 2012 Заявление за разпределение на осигурителни вноски отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г 37KB от 28 12 2012 Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл 327 ал 2 от Кодекса на труда 80KB от 28 03 2011 Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от лица пребиваващи в чужбина 19И от ПЗР на ЗЗО 74KB от 22 04 2008 Декларация за български граждани които отговарят на условията по чл 40а от ЗЗО но не са подали заявлението преди напускането на страната по 19п от ПРЗ на ЗЗО 43KB от 23 12 2011 Декларация по чл 7 от Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 40KB от 04 06 2007 Заявление декларация за вписване отписване на член на осигурителна каса 112KB от 04 06 2007 Заявление за регистрация на осигурителна каса 140KB от 04 06 2007 Искане за издаване номер на чуждестранно нефизическо лице 36KB от 19 01 2011 Искане за издаване на номер на чужденец 36KB от 19 01 2011 Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 години 34KB от 04 06 2007 Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице 711KB от 29 07 2014 Уведомление за промяна на работодател 205KB от 28 03 2011 Заявление за напускане на страната по чл 40а ал 1 от Закона за здравното осигуряване 38KB от 23 12 2011 Заявление за завръщане в България 43KB от 22 04 2006 Уведомление по чл 62 ал 5 от Кодекса на труда 43KB от

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=159 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Промени в плащането на данъчните и осигурителни задължения
  се превеждат всички задължения за ДДС годишни и авансови вноски по ЗКПО включително данъци при източника авансови окончателни и данъци при източника на данъка върху доходите на физическите лица и други данъци По тази сметка се превеждат и глоби и имуществени санкции наложени от органите на НАП както и лихвените плащания по просрочени задължения към централния бюджет Вноски за социално осигурителни фондове по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица включително лихвените плащания Вноски за Националната здравно осигурителна каса Вноски за здравно осигуряване за внасяне на вноски за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица включително лихвените плащания Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване Важно е да се отбележи че за всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най ранното по падеж задължение Последното правило важи за всеки отделен вид задължение данък осигурителна вноска и т н Това означава че ако има непогасени задължения за ДДС за три данъчни периода например и бъде наредена сума покриваща размера само на една от трите вноски то тя ще погаси най старото с най ранен падеж задължение Аналогично е положението когато има непогасени различни данъчни задължения като например задължения за корпоративен данък данък върху доходите и ДДС В тази хипотеза плащанията също погасяват дълга възникнал най рано Друга съществена промяна въведена с измененията на ДОПК е премахването на досегашния принцип при подадена декларация и наредено плащане преди изтичането на крайния срок за това сумата по плащането да се визуализира като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със задължението едва при настъпването на крайния срок за плащане След промените всяко наредено плащане срещу което има задължение се обвързва автоматично без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане За всеки отделен вид задължение данък осигурителна вноска и т н се

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=341 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да попълним подоходната си декларация
  през 2013 г Данък се дължи върху доходите от трудови правоотношения стопанска дейност като едноличен търговец друга стопанска дейност например доходи по извънтрудови правоотношения авторски и лицензионни възнаграждения наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество прехвърляне на права или имущество доходи от други източници посочени по чл 35 от ЗДДФЛ например облагаемите доходи от лихви парични и предметни награди от игри от състезания и конкурси които не са предоставени от работодател или възложител други източници които не са изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци За всеки от посочените по горе видове доходи има отделно приложение към данъчната декларация Доходите получени през 2013 г се облагат с 10 плосък данък като повечето от лицата които имат доходи от друга стопанска дейност или от наем ще имат данък за довнасяне тъй като за тези доходи не се внася авансов данък ако са придобити през четвъртото тримесечие Лицата които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2014 г могат да ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация Лицата които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г по електронен път могат да ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при условие че не ползват отстъпката от 5 на сто предвидена за срока до 10 февруари Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка 15 на сто По силата на ЗДДФЛ или по избор на лицата като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат и доходите на физически лица регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители Внимание Отстъпките от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се ползват при условие че физическите лица задължени да внасят авансов данък за доходите от друга стопанска дейност и от наем са внесли пълния размер на дължимия данък в срок а именно до 30 април 31 юли и до 31 октомври 2013 г Освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация са само онези лица които през 2013 г са получили само доходи от трудови правоотношения когато към 31 декември 2013 г имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари 2014 г и или доходи от трудови правоотношения когато към 31 декември 2013 г нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения ако са изпълнени едновременно следните условия а данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и б няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна данъчна декларация и или необлагаеми доходи и или доходи облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ с изключение на

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=208 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да възстановя здравноосигурителните си права
  сте платили не по малко от 33 месечни здравноосигурителни вноски от януари 2011 г до декември 2013 г включително Възстановяването на здравноосигурителните права Това става при условие че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски През 2014 г месечно се дължат по 16 80 лева Здравноосигурителните вноски се плащат по банков път осигурителните вноски в НЗОК по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП по която се внасят приходите на централния бюджет Вижте банковите сметки и Примери за преводно нареждане вносна бележка за 2014 г с пощенски запис Вижте примери за пощенски записи и как да попълните преводното нареждане вносна бележка за плащане от към бюджета по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет Самоосигуряващите се лица съпрузите на лицата регистрирани като упражняващи свободна професия и или занаятчийска дейност и съпрузите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители при наличие на няколко публични задължения могат да заявят кои задължения за задължитени осигурителни вноски за здравноосигурителни вноски погасяват като подадат Заявление по чл 2а от Наредба Н 8 от 2005 г за съдържанието сроковете начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите осигурителите за осигурените при тях лица както и от самоосигуряващите се лица Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП Здравноосигурителен калкулатор Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски но все още не е отразено в системата а трябва да постъпите спешно в болнично заведение Тогава можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение че сте с непрекъснати здравноосигурителни права което да послужи пред здравните органи

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=252 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит
  Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва ако за обезпечение служи друго жилище а не закупеното с кредита Лицето представи писмена декларация от съпруга та че няма да ползва данъчното облекчение за 2013 г Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв от главницата Годишна данъчна декларация Данъчното облекчение се ползва с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г в офиса или териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес Към декларацията задължително трябва да се приложи документ издаден от банката кредитозаемател удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище Годишната данъчна декларация можете да подадете и по електронен път ако притежавате електронен подпис Процедура по възстановяване на сумите Служителите в НАП приемат всички годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица подадени в срок не по късно от 30 април 2014 г Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи Ако в резултат от това че ползвате данъчното облекчение се е получил надвнесен данък върху доходите той ще Ви бъде възстановен в 30 дневен срок от подаването на декларацията ако сте отбелязали че искате възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК Уверете се че сте вписали коректно номера на банковата сметка на стр 3 от основната част от декларацията по която да Ви бъде преведена надвнесената сума Когато сумата за възстановяване е над 500 лв служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ акт за прихващане или възстановяване В него ще опишат размера на данъка за възстановяване и ако имате неплатените Ви данъчни задължения Надвнесената сума се прихваща ако имате дългове към бюджета или се възстановява по посочената от Вас банкова сметка в случай че нямате неплатени публични дългове Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето ползващо данъчното облекчение Когато документът е готов ще бъдете потърсени по телефона за да посетите офиса на приходната агенция и да подпишете акта Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна Често задавани въпроси Пълната сума от платените лихви ли ще ми бъде възстановена Не С платените от Вас лихви се намалява сумата от годишните данъчни основи тоест сборът от всички доходи които сте получили през годината и които подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация Ако имам друг жилищен имот например идеална част от вила мога ли да ползвам данъчното облекчение Ако имате друг жилищен имот или идеална част от жилищен имот Вие не можете да ползвате данъчното облекчение То е предназначено единствено за млади семейства които притежават само едно жилище за закупуването на което са взели ипотечен кредит Данъчното облекчение обаче може да се ползва ако семейството притежава други недвижими имоти които не са жилище ниви гори ливади и др Ако ипотекираното жилище няма

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=245 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем
  и не се внася авансово данък Кой е задължен да подава декларацията за дължими данъци наемателят или наемодателят и в какви срокове Декларацията по чл 55 ал 1 от ЗДДФЛ и чл 201 ал 1 от ЗКПО за дължими данъци образец 4001 се подава в сроковете за внасянето на авансовия данък т е до края на месеца следващ тримесечието на удържането на данъка от наемателя когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице до края на месеца следващ тримесечието на придобиването на дохода от наемодателя когато платецът не е предприятие или самоосигуряващо се лице Следователно декларацията се подава от лицето задължено да внася дължимия авансово данък за доходите от наем Приспадат ли се 10 нормативно признати разходи от платения наем преди да бъде определен и удържан авансовия данък от платеца на дохода Да Придобитият доход се намалява с 10 нормативно признати разходи и върху разликата се определя и удържа 10 данък Разходи не се приспадат ако наемът е за имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците начислени изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица В тези случаи облагането е с окончателен данък изчислен на база брутната сума на начисления изплатения наем В случай че получателя на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност следва ли да се удържа данък от предприятието или самоосигуряващото се лице платец на доход от наем Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представил пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК НЕЛК авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева Задължително условие е експертното

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=269 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да платим данъците и осигуровките си по интернет
  да си попълни и разпечати преводно нареждане което да отнесе в избрана от него банка без да е необходимо да нарежда превода от дебитната си карта Как става регистрацията в системата ePay bg Клиентът се регистрира в системата като въвежда еднократно информация за банковата си карта След това той получава свой клиентски идентификационен номер КИН Задължително при регистрацията клиентът попълва своето име презиме фамилия ЕГН и адрес за кореспонденция телефонен номер и e mail и избира потребителско име и парола Как става регистрацията в интернет страницата на приходната администрация Клиентът се регистрира в системата като въвежда еднократно информация за типа данъкоплатец физическо или юридическо лице пълното наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице ЕГН само за физическите лица БУЛСТАТ попълва се от юридически лица и ЕТ потребителско име и парола валиден e mail адрес и КИН клиентски идентификационен номер от системата ePay bg Как става плащането на данъци през интернет страницата на приходната администрация За да платите данъците и осигуровките си по Интернет след като имате регистрирана банкова карта регистрация в системата еPay bg и регистрация в сайта на приходната администрация влезте в системата със своите потребителско име и парола и изберете ново плащане След като потвърдите че приемате условията е необходимо да изберете от списъка задължения за данъци НОИ и НЗОК или за ДЗПО От 1 януари 2013 г можете да плащате по сметка за централния бюджет ДОО и НЗОК с един платежен документ дължими суми за повече от един вид публични вземания включително и едновременно внасяне с един платежен документ на дължими суми за републикански данъци ДОО и НЗОК Единствено вноските за ДЗПО се внасят по отделна сметка на съответната ТД на НАП затова за тях се попълва отделен платежен документ На следващата стъпка ще е необходимо за всяка вноска която желаете да платите да

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=91 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Какви данъци и осигуровки внасят земеделците
  данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец само ако земеделският производител избере този ред на облагане Изборът се упражнява с подаване на декларация която за 2014 г се подава в срок до края на януари 2014 г При облагане по реда предвиден за едноличните търговци регистрираните като земеделски производители физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане Декларация по чл 29а ал 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа Доходите от дейността на физическите лица регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители включително извършващите дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция с изключение на доходите от производство на декоративна растителност изплатени през 2013 г под формата на държавни помощи субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет не се включват в облагаемия доход и не подлежат на облагане с данък когато са за 2009 г или за предходни години Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация за 2013 г Необходимо е да се подчертае че от облагане са освободени само помощите и субсидиите които са за периоди преди 1 януари 2010 г т е за периоди през които не се облагаха с данък доходите на физическите лица регистрирани като земеделски производители включително едноличните търговци за производството на непреработена растителна и животинска продукция Указание 20 00 114 18 04 2011 г относно Прилагането на 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица при подаването на годишната данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ за 2010

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=270 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •