web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ДДС при вътреобщностни сделки
  при условията на дистанционни продажби Как да проверите ДДС група в Естония Специална регистрация на търговците извършващи вътреобщностни сделки в Румъния Как да проверите групова регистрация по ДДС в Словакия Как да направите проверка на прекратените унгарски ДДС номера чрез интернет страницата на Унгарската данъчна администрация Отговори на често задавани въпроси относно вътреобщностна търговия 253KB от 03 04 2014 VIES Декларация в PDF формат 69KB от 22 10 2006 VIES

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=165 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Програмни продукти
  файлове с данни Информационна система Контрол на горивата Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр 1 Данни за осигуреното лице обр 3 Данни за здравно осигуряване на лица осигурени от републиканския бюджет от фонд Безработица и други обр 6 Данни за дължими вноски и данък по чл 42 от ЗДДФЛ и генериране на данни в електронен вид от осигурителни каси за разпределяне на направените от тях плащания Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС справка декларация по ЗДДС и VIES декларация Програмни продукти за уведомлението по чл 62 ал 4 и за промяна на работодател по чл 123 ал 1 от Кодекса на труда Програмен продукт Справка по чл 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2013 г Предоставяне на информация за доходите от спестявания към Национална агенция за приходите технически спецификации Валидационни схеми при подаване на информация за доходите от спестявания към Национална агенция за приходите Ръководство относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент платци на територията на България Помощни материали относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент платци на територията на България Директива 2003 48 ЕО на съвета от 3 юни

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=140 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Система „Въпроси и отговори”
  отговори по данъчното и осигурителното законодателство е база данни с отговори на най често задаваните въпроси от граждани и фирми във връзка с прилагането на данъчните и осигурителните нормативни актове Системата Въпроси и отговори съдържа и всички указания и становища на изпълнителния директор на НАП по прилагане на законодателството Може да търсите отговорите на своите въпроси по ключова дума изходящ номер вид нормативен акт по член алинея точка от нормативен

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=216 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Данъчно - осигурителен календар
  на авансовия данък определен по реда на чл 42 ал 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения ако през месец декември 2013 г са направени само частични плащания 25 01 2014 следващ работен ден 27 01 2014 яну 25 Подаване на декларацията по чл 29а ал 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл 28 от ЗДДФЛ от лица регистрирани като земеделски производители които са регистрирани по ЗДДС 31 01 2014 яну 31 Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 2013 г окончателни данъци за начислени изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ 31 01 2014 яну 31 Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели които към 31 декември 2013 г са работодатели по основно трудово правоотношение както и издаване от тях на служебна бележка по чл 45 ал 1 и ал 2 т 4 от ЗДДФЛ ако такава е била поискана от съответния работник служител Ако служебната бележка е поискана след тази дата тя се издава при поискването й 31 01 2014 яну 31 Закон за корпоративното подоходно облагане Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено 10 01 2014 яну 10 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга Внасяне на този данък от телефонните или операторите на друга електронна съобщителна услуга 10 01 2014 яну 10 Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на 2013 г върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино 15 01 2014 яну 15 Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 2013 г данъци при източника по ЗКПО 31 01 2014 яну 31 Закон за здравното осигуряване Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2013 г които не са подлежали на осигуряване на друго основание 25 01 2014 следващ работен ден 27 01 2014 яну 25 Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата които през месец декември 2013 г са били във временна неработоспособност поради болест бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл 164 ал 1 и 3 от Кодекса на труда 25 01 2014 следващ работен ден 27 01 2014 яну 25 Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл 4 ал 3 т 1 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване лица регистрирани като упражняващи свободна професия и или занаятчийска дейност лицата упражняващи трудова дейност като еднолични търговци собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица членове на неперсонифицирани дружества регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=268 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Профил на купувача
  Профил на купувача Оперативни програми Брошури Полезни връзки Антикорупция Учебни центрове на НАП Работа в НАП Профил на купувача Предварителни обявления Обединения на възложители Открити процедури по ЗОП Публични покани Е документи по поръчки реализирани преди 01 10 2014 г Друга полезна информация Вътрешни правила Архив 2012 г Архив 2011 г Търсене Ключова дума или фраза Търси Начало ДАНЪЦИ ОСИГУРЯВАНЕ УСЛУГИ ПЛАЩАНЕ ПРОДАЖБИ КОНТАКТИ За НАП Адрес Национална агенция за

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=302 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Документи за юридически лица
  142 ал 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева 186KB от 19 03 2013 Справка за финансово икономическото състояние 79KB от 29 12 2006 Декларация за предоставяне на данни 38KB от 29 12 2006 Указания за разсрочване и отсрочване на публични задължения установявани от Националната агенция за приходите 80KB от 29 12 2006 Декларация за всички публични и частни вземания и лихвите по тях 44KB от 29 12 2006 Искане за продажба на стоки в оборот 54KB от 29 12 2006 Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл 229 ал 1 от ДОПК 57KB от 29 12 2006 Декларация за семейно и имуществено състояние по чл 183 ал 8 т 3 от ДОПК 70KB от 25 04 2006 Декларация за семейно и имуществено състояние 107KB от 21 04 2006 Декларация за задълженията към кредитори 146KB от 10 01 2006 Декларация за всички публични и частни вземания 134KB от 10 01 2006 Декларация на основание чл 183 ал 5 т 2 от ДОПК 101KB от 10 01 2006 Декларация по чл 264 ал 1 от ДОПК при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права включващи недвижими имоти включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества вписване на ипотека или особен залог 97KB от 04 01 2006 Декларация по чл 264 ал 2 от ДОПК при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства 79KB от 04 01 2006 Искане за прихващане или възстановяване 50KB от 07 02 2008 Искане за издаване на документ 82KB от 27 01 2010 Искане за замяна на обезпечителна мярка 120KB от 10 01 2006 Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане 106KB от 10 01 2006 Искане за отсрочване разсрочване на публични вземания 125KB от 10 01 2006 Искане за продажби на стоки в оборот 118KB от 10 01 2006 Искане за неотложно плащане на основание чл 229 ал 1 от ДОПК 113KB от 10 01 2006 Искане за отмяна на обезпечителна мярка 123KB от 10 01 2006 Справка за финансово икономическо състояние 174KB от 10 01 2006 Уведомление по чл 78 от ДОПК при откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност 45KB от 06 03 2006 Уведомление по чл 77 ал 1 от ДОПК при заличаване на едноличен търговец прекратяване на юридическо лице преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон прехвърляне на предприятие по чл 15 от Търговския закон 51KB от 23 03 2011 Искане за спиране на производството по принудително изпълнение 61KB от 27 03 2006 Закон за данъците върху доходите на физическите лица Справка за изплатени доходи на физически лица по чл 73 от ЗДДФЛ ОБРАЗЕЦ на документ 168KB от 08 12 2014 Сметка за изплатени суми по чл 45 ал 4 от ЗДДФЛ 84KB от 08 12 2014 Служебна бележка по чл 45 ал 4 от ЗДДФЛ 68KB от 08 12 2014 Служебна бележка за доходи

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=150 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Документи за физически лица
  ал 2 от ДОПК при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства 79KB от 04 01 2006 Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане 106KB от 10 01 2006 Искане за отсрочване разсрочване на публични вземания 125KB от 10 01 2006 Искане за продажби на стоки в оборот 118KB от 10 01 2006 Искане за неотложно плащане на основание чл 229 ал 1 от ДОПК 113KB от 10 01 2006 Искане за отмяна на обезпечителна мярка 123KB от 10 01 2006 Справка за финансово икономическо състояние 174KB от 10 01 2006 Искане за спиране на производството по принудително изпълнение 61KB от 27 03 2006 Закон за данъците върху доходите на физическите лица Годишна данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ за 2014 г образец 2001 за доходите на физическите лица 245KB от 22 12 2014 Годишна данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ за 2014 г образец 2001б за доходите на физическите лица с право на ползване данъчното облекчение по чл 22б от ЗДДФЛ 187KB от 22 12 2014 Приложение 1 образец 2011 Доходи от трудови правоотношения 91KB от 22 12 2014 Приложение 2 образец 2021 Доходи от стопанска дейност като ЕТ 269KB от 22 12 2014 Приложение 3 образец 2031 Доходи от друга стопанска дейност 139KB от 22 12 2014 Приложение 4 образец 2041 Доходи от наем или от друго 98KB от 22 12 2014 Приложение 5 образец 2051 Доходи от прехвърляне на права имущество 113KB от 22 12 2014 Приложение 6 образец 2061 Доходи от други източници 85KB от 22 12 2014 Приложение 7 образец 2071 Доходи от дейности подлежащи на облагане с патентен данък 101KB от 22 12 2014 Приложение 8 образец 2081 Притежавани акции дялови участия 123KB от 22 12 2014 Приложение 9 образец 2091 Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане 126KB от 22 12 2014 Приложение 10 образец 2010 Ползване на данъчни облекчения 172KB от 22 12 2014 Приложение 11 2020 Предоставени получени парични заеми 124KB от 22 12 2014 Приложение 12 образец 2030 Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица 31KB от 22 12 2014 Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г Таблици 1 и 2 и указания за попълването им 53KB от 22 12 2014 Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл 92 от ЗКПО 31KB от 22 12 2014 Методи за премахване на двойното данъчно облагане съгласно сключените СИДДО по отнощение на печалбите и доходите реализирани от български местни лица в чужбина 124KB от 22 12 2014 Справка за изплатени доходи на физически лица по чл 73 от ЗДДФЛ ОБРАЗЕЦ на документ 168KB от 08 12 2014 Служебна бележка за доходи от източници по чл 35 от ЗДДФЛ 55KB от 08 12 2014 Сметка за изплатени суми по чл 45 ал 4 от ЗДДФЛ 84KB от 08 12 2014 Служебна бележка по чл 45 ал 4 от ЗДДФЛ 68KB от 08 12 2014 Служебна бележка по чл 45 ал 2 т 1

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=151 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Декларации, свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
  за осигуреното лице за 2014 г 88KB от 27 12 2013 Декларация обр 3 Данни за здравно осигуряване на лица осигурени от държавния бюджет за 2014 г 38KB от 27 12 2013 Указания за попълване на Декларация обр 3 Данни за здравно осигуряване на лица осигурени от държавния бюджет за 2014 г 44KB от 27 12 2013 Декларация обр 5 Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски за 2014 г 30KB от 27 12 2013 Указания за попълване на Декларация обр 5 Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски 44KB от 27 12 2013 Декларация обр 6 Данни за дължими вноски и данък по чл 42 ЗДДФЛ за 2014 г 84KB от 27 12 2013 Указания за попълване на Декларация обр 6 Данни за дължими вноски и данък по чл 42 ЗДДФЛ за 2014 г 57KB от 27 12 2013 Декларация образец 7 Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл 40 ал 5 т 1 от ЗЗО за 2014 г 61KB от 09 01 2014 Декларация образец 8 Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл 9а от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г 55KB от 09 01 2014 Декларация образец 9 Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл 40а ал 3 от Закона за здравното осигуряване за 2014 г 56KB от 09 01 2014 Протокол Приложение 5 към чл 6 ал 6 на НАРЕДБА Н 8 подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година за 2014 г 34KB от 27 12 2013 Декларации и указания за попълването им за 2013 г 115KB от 27 12 2013 Декларации и указания за попълването им за 2012 г 81KB от 02 01 2013 Декларации и указания за попълването им за 2011 г 76KB от 18

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=204 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •