web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Данъчно - осигурителен календар
  на авансовия данък определен по реда на чл 42 ал 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения ако през месец декември 2013 г са направени само частични плащания 25 01 2014 следващ работен ден 27 01 2014 яну 25 Подаване на декларацията по чл 29а ал 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл 28 от ЗДДФЛ от лица регистрирани като земеделски производители които са регистрирани по ЗДДС 31 01 2014 яну 31 Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 2013 г окончателни данъци за начислени изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ 31 01 2014 яну 31 Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели които към 31 декември 2013 г са работодатели по основно трудово правоотношение както и издаване от тях на служебна бележка по чл 45 ал 1 и ал 2 т 4 от ЗДДФЛ ако такава е била поискана от съответния работник служител Ако служебната бележка е поискана след тази дата тя се издава при поискването й 31 01 2014 яну 31 Закон за корпоративното подоходно облагане Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено 10 01 2014 яну 10 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга Внасяне на този данък от телефонните или операторите на друга електронна съобщителна услуга 10 01 2014 яну 10 Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на 2013 г върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино 15 01 2014 яну 15 Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 2013 г данъци при източника по ЗКПО 31 01 2014 яну 31 Закон за здравното осигуряване Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2013 г които не са подлежали на осигуряване на друго основание 25 01 2014 следващ работен ден 27 01 2014 яну 25 Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата които през месец декември 2013 г са били във временна неработоспособност поради болест бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл 164 ал 1 и 3 от Кодекса на труда 25 01 2014 следващ работен ден 27 01 2014 яну 25 Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл 4 ал 3 т 1 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване лица регистрирани като упражняващи свободна професия и или занаятчийска дейност лицата упражняващи трудова дейност като еднолични търговци собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица членове на неперсонифицирани дружества регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=268&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Профил на купувача
  Профил на купувача Оперативни програми Брошури Полезни връзки Антикорупция Учебни центрове на НАП Работа в НАП Профил на купувача Предварителни обявления Обединения на възложители Открити процедури по ЗОП Публични покани Е документи по поръчки реализирани преди 01 10 2014 г Друга полезна информация Вътрешни правила Архив 2012 г Архив 2011 г Търсене Ключова дума или фраза Търси Начало ДАНЪЦИ ОСИГУРЯВАНЕ УСЛУГИ ПЛАЩАНЕ ПРОДАЖБИ КОНТАКТИ За НАП Адрес Национална агенция за

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=302&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Документи за юридически лица
  142 ал 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева 186KB от 19 03 2013 Справка за финансово икономическото състояние 79KB от 29 12 2006 Декларация за предоставяне на данни 38KB от 29 12 2006 Указания за разсрочване и отсрочване на публични задължения установявани от Националната агенция за приходите 80KB от 29 12 2006 Декларация за всички публични и частни вземания и лихвите по тях 44KB от 29 12 2006 Искане за продажба на стоки в оборот 54KB от 29 12 2006 Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл 229 ал 1 от ДОПК 57KB от 29 12 2006 Декларация за семейно и имуществено състояние по чл 183 ал 8 т 3 от ДОПК 70KB от 25 04 2006 Декларация за семейно и имуществено състояние 107KB от 21 04 2006 Декларация за задълженията към кредитори 146KB от 10 01 2006 Декларация за всички публични и частни вземания 134KB от 10 01 2006 Декларация на основание чл 183 ал 5 т 2 от ДОПК 101KB от 10 01 2006 Декларация по чл 264 ал 1 от ДОПК при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права включващи недвижими имоти включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества вписване на ипотека или особен залог 97KB от 04 01 2006 Декларация по чл 264 ал 2 от ДОПК при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства 79KB от 04 01 2006 Искане за прихващане или възстановяване 50KB от 07 02 2008 Искане за издаване на документ 82KB от 27 01 2010 Искане за замяна на обезпечителна мярка 120KB от 10 01 2006 Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане 106KB от 10 01 2006 Искане за отсрочване разсрочване на публични вземания 125KB от 10 01 2006 Искане за продажби на стоки в оборот 118KB от 10 01 2006 Искане за неотложно плащане на основание чл 229 ал 1 от ДОПК 113KB от 10 01 2006 Искане за отмяна на обезпечителна мярка 123KB от 10 01 2006 Справка за финансово икономическо състояние 174KB от 10 01 2006 Уведомление по чл 78 от ДОПК при откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност 45KB от 06 03 2006 Уведомление по чл 77 ал 1 от ДОПК при заличаване на едноличен търговец прекратяване на юридическо лице преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон прехвърляне на предприятие по чл 15 от Търговския закон 51KB от 23 03 2011 Искане за спиране на производството по принудително изпълнение 61KB от 27 03 2006 Закон за данъците върху доходите на физическите лица Справка за изплатени доходи на физически лица по чл 73 от ЗДДФЛ ОБРАЗЕЦ на документ 168KB от 08 12 2014 Сметка за изплатени суми по чл 45 ал 4 от ЗДДФЛ 84KB от 08 12 2014 Служебна бележка по чл 45 ал 4 от ЗДДФЛ 68KB от 08 12 2014 Служебна бележка за доходи

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=150&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Документи за физически лица
  ал 2 от ДОПК при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства 79KB от 04 01 2006 Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане 106KB от 10 01 2006 Искане за отсрочване разсрочване на публични вземания 125KB от 10 01 2006 Искане за продажби на стоки в оборот 118KB от 10 01 2006 Искане за неотложно плащане на основание чл 229 ал 1 от ДОПК 113KB от 10 01 2006 Искане за отмяна на обезпечителна мярка 123KB от 10 01 2006 Справка за финансово икономическо състояние 174KB от 10 01 2006 Искане за спиране на производството по принудително изпълнение 61KB от 27 03 2006 Закон за данъците върху доходите на физическите лица Годишна данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ за 2014 г образец 2001 за доходите на физическите лица 245KB от 22 12 2014 Годишна данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ за 2014 г образец 2001б за доходите на физическите лица с право на ползване данъчното облекчение по чл 22б от ЗДДФЛ 187KB от 22 12 2014 Приложение 1 образец 2011 Доходи от трудови правоотношения 91KB от 22 12 2014 Приложение 2 образец 2021 Доходи от стопанска дейност като ЕТ 269KB от 22 12 2014 Приложение 3 образец 2031 Доходи от друга стопанска дейност 139KB от 22 12 2014 Приложение 4 образец 2041 Доходи от наем или от друго 98KB от 22 12 2014 Приложение 5 образец 2051 Доходи от прехвърляне на права имущество 113KB от 22 12 2014 Приложение 6 образец 2061 Доходи от други източници 85KB от 22 12 2014 Приложение 7 образец 2071 Доходи от дейности подлежащи на облагане с патентен данък 101KB от 22 12 2014 Приложение 8 образец 2081 Притежавани акции дялови участия 123KB от 22 12 2014 Приложение 9 образец 2091 Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане 126KB от 22 12 2014 Приложение 10 образец 2010 Ползване на данъчни облекчения 172KB от 22 12 2014 Приложение 11 2020 Предоставени получени парични заеми 124KB от 22 12 2014 Приложение 12 образец 2030 Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица 31KB от 22 12 2014 Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г Таблици 1 и 2 и указания за попълването им 53KB от 22 12 2014 Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл 92 от ЗКПО 31KB от 22 12 2014 Методи за премахване на двойното данъчно облагане съгласно сключените СИДДО по отнощение на печалбите и доходите реализирани от български местни лица в чужбина 124KB от 22 12 2014 Справка за изплатени доходи на физически лица по чл 73 от ЗДДФЛ ОБРАЗЕЦ на документ 168KB от 08 12 2014 Служебна бележка за доходи от източници по чл 35 от ЗДДФЛ 55KB от 08 12 2014 Сметка за изплатени суми по чл 45 ал 4 от ЗДДФЛ 84KB от 08 12 2014 Служебна бележка по чл 45 ал 4 от ЗДДФЛ 68KB от 08 12 2014 Служебна бележка по чл 45 ал 2 т 1

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=151&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Декларации, свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
  за осигуреното лице за 2014 г 88KB от 27 12 2013 Декларация обр 3 Данни за здравно осигуряване на лица осигурени от държавния бюджет за 2014 г 38KB от 27 12 2013 Указания за попълване на Декларация обр 3 Данни за здравно осигуряване на лица осигурени от държавния бюджет за 2014 г 44KB от 27 12 2013 Декларация обр 5 Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски за 2014 г 30KB от 27 12 2013 Указания за попълване на Декларация обр 5 Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски 44KB от 27 12 2013 Декларация обр 6 Данни за дължими вноски и данък по чл 42 ЗДДФЛ за 2014 г 84KB от 27 12 2013 Указания за попълване на Декларация обр 6 Данни за дължими вноски и данък по чл 42 ЗДДФЛ за 2014 г 57KB от 27 12 2013 Декларация образец 7 Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл 40 ал 5 т 1 от ЗЗО за 2014 г 61KB от 09 01 2014 Декларация образец 8 Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл 9а от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г 55KB от 09 01 2014 Декларация образец 9 Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл 40а ал 3 от Закона за здравното осигуряване за 2014 г 56KB от 09 01 2014 Протокол Приложение 5 към чл 6 ал 6 на НАРЕДБА Н 8 подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година за 2014 г 34KB от 27 12 2013 Декларации и указания за попълването им за 2013 г 115KB от 27 12 2013 Декларации и указания за попълването им за 2012 г 81KB от 02 01 2013 Декларации и указания за попълването им за 2011 г 76KB от 18

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=204&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Образци на други документи
  за освобождаване от здравни вноски на българи с двойно гражданство 41KB от 03 04 2013 Заявление по чл 3 ал 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС 45KB от 28 12 2012 Заявление за разпределение на осигурителни вноски отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г 37KB от 28 12 2012 Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл 327 ал 2 от Кодекса на труда 80KB от 28 03 2011 Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от лица пребиваващи в чужбина 19И от ПЗР на ЗЗО 74KB от 22 04 2008 Декларация за български граждани които отговарят на условията по чл 40а от ЗЗО но не са подали заявлението преди напускането на страната по 19п от ПРЗ на ЗЗО 43KB от 23 12 2011 Декларация по чл 7 от Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 40KB от 04 06 2007 Заявление декларация за вписване отписване на член на осигурителна каса 112KB от 04 06 2007 Заявление за регистрация на осигурителна каса 140KB от 04 06 2007 Искане за издаване номер на чуждестранно нефизическо лице 36KB от 19 01 2011 Искане за издаване на номер на чужденец 36KB от 19 01 2011 Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 години 34KB от 04 06 2007 Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице 711KB от 29 07 2014 Уведомление за промяна на работодател 205KB от 28 03 2011 Заявление за напускане на страната по чл 40а ал 1 от Закона за здравното осигуряване 38KB от 23 12 2011 Заявление за завръщане в България 43KB от 22 04 2006 Уведомление по чл 62 ал 5 от Кодекса на труда 43KB от

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=159&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Промени в плащането на данъчните и осигурителни задължения
  се превеждат всички задължения за ДДС годишни и авансови вноски по ЗКПО включително данъци при източника авансови окончателни и данъци при източника на данъка върху доходите на физическите лица и други данъци По тази сметка се превеждат и глоби и имуществени санкции наложени от органите на НАП както и лихвените плащания по просрочени задължения към централния бюджет Вноски за социално осигурителни фондове по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица включително лихвените плащания Вноски за Националната здравно осигурителна каса Вноски за здравно осигуряване за внасяне на вноски за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица включително лихвените плащания Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване Важно е да се отбележи че за всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най ранното по падеж задължение Последното правило важи за всеки отделен вид задължение данък осигурителна вноска и т н Това означава че ако има непогасени задължения за ДДС за три данъчни периода например и бъде наредена сума покриваща размера само на една от трите вноски то тя ще погаси най старото с най ранен падеж задължение Аналогично е положението когато има непогасени различни данъчни задължения като например задължения за корпоративен данък данък върху доходите и ДДС В тази хипотеза плащанията също погасяват дълга възникнал най рано Друга съществена промяна въведена с измененията на ДОПК е премахването на досегашния принцип при подадена декларация и наредено плащане преди изтичането на крайния срок за това сумата по плащането да се визуализира като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със задължението едва при настъпването на крайния срок за плащане След промените всяко наредено плащане срещу което има задължение се обвързва автоматично без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане За всеки отделен вид задължение данък осигурителна вноска и т н се

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=341&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да попълним подоходната си декларация
  през 2013 г Данък се дължи върху доходите от трудови правоотношения стопанска дейност като едноличен търговец друга стопанска дейност например доходи по извънтрудови правоотношения авторски и лицензионни възнаграждения наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество прехвърляне на права или имущество доходи от други източници посочени по чл 35 от ЗДДФЛ например облагаемите доходи от лихви парични и предметни награди от игри от състезания и конкурси които не са предоставени от работодател или възложител други източници които не са изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци За всеки от посочените по горе видове доходи има отделно приложение към данъчната декларация Доходите получени през 2013 г се облагат с 10 плосък данък като повечето от лицата които имат доходи от друга стопанска дейност или от наем ще имат данък за довнасяне тъй като за тези доходи не се внася авансов данък ако са придобити през четвъртото тримесечие Лицата които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2014 г могат да ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация Лицата които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г по електронен път могат да ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при условие че не ползват отстъпката от 5 на сто предвидена за срока до 10 февруари Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка 15 на сто По силата на ЗДДФЛ или по избор на лицата като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат и доходите на физически лица регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители Внимание Отстъпките от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се ползват при условие че физическите лица задължени да внасят авансов данък за доходите от друга стопанска дейност и от наем са внесли пълния размер на дължимия данък в срок а именно до 30 април 31 юли и до 31 октомври 2013 г Освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация са само онези лица които през 2013 г са получили само доходи от трудови правоотношения когато към 31 декември 2013 г имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари 2014 г и или доходи от трудови правоотношения когато към 31 декември 2013 г нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения ако са изпълнени едновременно следните условия а данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и б няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна данъчна декларация и или необлагаеми доходи и или доходи облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ с изключение на

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=208&textMode=1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive