web-archive-bg.com » BG » N » NRA.BG

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Студентите и здравното осигуряване...
  пропуски в здравното осигуряване за един два или три месеца От началото на 2010 г при повече от три неплатени вноски за последните три години се губят здравни права Така не малко студенти могат да се окажат без право да ползват безплатните здравни услуги осигурени от Националната здравноосигурителна каса В типичния случай проблемът идва от това че учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година а започват следването си през септември или октомври В диапазона юли септември те не са осигурени за сметка на републиканския бюджет защото не попадат в нито една от двете категории За този период бъдещите студенти трябва да платят сами здравноосигурителните си вноски Проверка на НАП показа че болшинството от студентите не знаят това свое задължение За това агенцията стартира информационна кампания в която се очаква да се включат най големите университети в България и най посещаваните студентски сайтове От НАП са изпратили писма до ректорите на висшите учебни заведения с предложение да участват в кампанията по информиране на студентите Като допълнение от приходната администрация са подготвили и разпространили диплянки в които се разясняват задълженията на редовните студенти които са български граждани свързани със здравното им осигуряване Проверете здравния си статус Имате

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=265 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Ваучери за храна
  по ДДС Програмни продукти Държавни помощи Фискални устройства и ИАСУТД Регистрация на обменни бюра Дирекции ГДО и СДО Ваучери за храна На интернет страницата на Министерството на финансите е публикувана информация относно новия режим на разпределение на ваучери за храна Информацията ще се актуализира периодично поради спецификата на новия режим Ваучери за храна Оператори и квоти Заповеди Нормативна уредба Търсене Ключова дума или фраза Търси Начало ДАНЪЦИ ОСИГУРЯВАНЕ УСЛУГИ ПЛАЩАНЕ

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=263 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да възстановя надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация
  За да Ви бъдат прихванати или възстановени недължимо платени суми за данък върху доходите Вие трябва Да сте физическо лице подало годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ Компетентна е териториалната дирекция по Вашия постоянен адрес Данъкът се възстановява когато В подадената от Вас декларация сте заявили че искате възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК и сте посочили сумата на надвнесения данък както и името на ТБ банковия код BIC номера на банковата сметка IBAN трите имена и ЕГН на титуляра на същата Сте подали искане за прихващане или възстановяване по подадена от Вас декларация и банкова сметка по която следва данъкът да бъде възстановен Са приложени необходимите документи към декларацията служебни бележки и др Сумата се възстановява с издаване на Акт за прихващане или възстановяване АПВ Актът се издава в 30 дневен срок от постъпване на искането декларацията Протокол за възстановяване на суми Протоколът може да бъде издаден при възстановяване на сума до 500 лева При констатирани несъответствия в подадената от Вас декларация приходната администрация Предприема действия по реда на чл 103 от ДОПК като на лицето се изпраща съобщение за отстраняване

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=201 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Данъчни облекчения за физически лица
  както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд Социална закрила към министъра на труда и социалната политика Данъчното облекчение е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето както и на домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета на детски ясли детски градини училища висши училища или академии Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия на регистрираните в страната вероизповедания на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания както и в полза на Агенцията за хората с увреждания на Българския Червен кръст на културни институти читалища както и за целите на културния образователния или научния обмен по международен договор по който Република България е страна на юридически лица с нестопанска цел регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност фонд Енергийна ефективности и възобновяеми източници Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации УНИЦЕФ До 15 на сто от сумата от годишните данъчни основи можете да намалите ако направите дарение за културата а до 50 на сто ако дарението ви е в полза на Център Фонд за лечение на деца и или Център Фонд за асистирана репродукция Важно е да се знае че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документи удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен Внимание Данъчно облекчение за дарения може да се ползва и за дарения направени в полза на идентични или сходни лица установени в

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=192 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Изясняване и коригиране на здравноосигурителен статус на осигурено лице
  издаване на документи или предоставяне на информация Искането може да бъде устно или в писмена форма Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането ако сте го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни име ЕГН постоянен адрес адрес за кореспонденция КАКВА УСЛУГА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ за здравноосигурителните Ви права и задължения как се определят здравноосигурителните вноски от кого се внасят къде и в какви срокове как да уредите здравноосигурителния си статус имате ли прекъсване на правата за кои месеци дължите вноски и в какъв размер ДОКУМЕНТИ Справка за месеци без данни за здравно осигуряване Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права Удостоверението се издава за да послужи пред РЗОК НЗОК и е валидно в тримесечен срок от датата на издаването КОРИГИРАНЕ на здравноосигурителния статус на основание на представените документи КАКВИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ВИ ПОИСКАМЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВАТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ Информацията и документите ще получите веднага при поискването или след представяне на необходимите документи При невъзможност не по късно от 14 дневния срок определен с Данъчно осигурителния процесуален кодекс В случай че липсва основание за издаване на документ ще получите Решение за отказ в 7 дневен срок от неговото издаване ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО Изготвения документ или исканата информация можете да получите лично чрез упълномощено лице не се изисква нотариална заверка на пълномощното по електронен път за което е необходимо да разполагате с електронен подпис Начина за получаване трябва да заявите при подаване на искането При получаване на изготвените документи или поисканата информация винаги представяйте документа си за самоличност или пълномощно За услугите извършвани от Националната агенция за приходите такса НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ОБЖАЛВАНЕ Можете да обжалвате отказа за издаване

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=196 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да се регистрирам по ДДС
  мотивирано отказва да извърши регистрацията Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС когато лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон лицето има публични задължения общата стойност на които надхвърля стойността на активите му намалена с неговите задължения не посочи електронен адрес за кореспонденция за период по дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи изискани от орган по приходите освен ако документите са загубени или унищожени за което лицето е уведомило органите по приходите в сила от 01 01 2013 г В сила от 01 01 2010 г В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията към заявлението по ал 1 задължително заявява такъв адрес При промяна на електронния адрес лицето в 7 дневен срок уведомява приходната администрация освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията в срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация Когато органът по приходите е изискал обезпечението по чл 176а срокът за извършване на проверката е 30 дни от подаване на заявлението за регистрация в срок 7 дни от приключване на проверката по чл 101 ал 6 от ЗДДС органът по приходите издава акт с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията Независимо от ал 6 и 7 на чл 101 от ЗДДС регистрацията по чл 97 97а 98 и 99 се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация Дата на регистрацията За дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация Датата на регистрацията в случаите на задължителна регистрация на основание правоприемство при преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон прехвърляне на предприятие по реда на чл 15 или 60 от Търговския закон извършване на непарична вноска в търговско дружество преобразуване на бюджетни организации държавни или общински предприятия в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните е датата на вписване на горното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ Специфични случаи на регистрация Задължителна регистрация в резултат на преобразуване чл 132 от ЗДДС Задължително се регистрира по този закон лице което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на 1 Преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон 2 Прехвърляне на предприятие по реда на чл 15 или 60 от Търговския закон 3 Извършване на непарична вноска в търговско дружество 4 Преобразуване на бюджетни организации държавни или общински предприятия в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните Дата на регистрация е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ Регистрационният опис за наличните активи без тези получени на основание чл 10 се съставя към датата на регистрацията и се подава до 45 ия ден включително след тази дата Регистрация на чуждестранно лице което не е установено в страната чл 133 от ЗДДС На регистрация по ЗДДС подлежи 1 Чуждестранно лице което има постоянен обект на територията на страната от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор 2 Чуждестранно лице което не е установено на територията на страната но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица те се регистрират по общия ред Регистрацията се извършва в ТД на НАП гр София чл 133 ал 3 ДВ бр 108 в сила от 19 12 2007 г Акредитиран представител чл 135 от ЗДДС може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски събирани от Националната агенция за приходите чл 135 ал 1 от ЗДДС ДВ бр 108 в сила от 19 12 2007 г Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения възникнали по ЗДДС На основание чл 135 ал 3 от ЗДДС в сила от 1 01 2010 г акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия закон на регистрираното чуждестранно лице освен в случаите по чл 133 ал 6 от закона При прекратяване на лицето акредитиран представител или при настъпване на други обстоятелства които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон в 14 дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител чл 133 ал 4 от ЗДДС Според чл 133 ал 6 и 7 от ЗДДС в сила от 01 01 2010 г когато лице по ал 1 и 2 на чл 133 ЗДДС е установено в друга държава членка или в трета страна с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ регистрацията се извършва по общия ред Чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител като в тези случаи чл 133 ал 4 от ЗДДС не се прилага органът по приходите може да регистрира по реда на чл 102 от ЗДДС и лице което отговаря на условията на чл 133 ал 1 и 2 от същия закон включително когато е подало в срок заявление за регистрация но не е определило акредитиран представител Регистрация във връзка с доставки на услуги извършвани по електронен път от лица неустановени в Европейския съюз чл 152 от ЗДДС Право да се регистрира по този ред има данъчно задължено лице за което са налице едновременно следните условия осъществява доставки

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=293 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Как да направя дерегистрация по ДДС
  ЗДДС Заявлението трябва да съдържа основанието за дерегистрация както и следните документи 1 справка за облагаемия оборот по месеци за последните 12 месеца преди текущия 2 справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки 3 справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната с изключение на доставките на акцизни стоки за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата 4 удостоверението ята за регистрация по ЗДДС Лицето има право на дерегистрация по избор ако са изминали 12 последователни месеца след месеца на регистрацията по реда на чл 132 ал 1 от ЗДДС при условие че не подлежи на задължителна регистрация чл 77 ал 6 ДВ бр 39 в сила от 15 04 2008 г В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията Дата на дерегистрацията за случаите в които лицето е престанало да съществува съответно е прекратило дейността дата на дерегистрация е датата на която лицето е прекратено а за останалите случаи на дерегистрация се прилага общия принцип дата на дерегистрацията е датата на връчване на акта чл 109 ал 6 и ал 7 ДВ бр 113 в сила от 01 01 2008 г Определяне на задълженията за последния данъчен период чл 111 от ЗДДС Към датата на дерегистрацията се приема че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и или услуги за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит чл 111 ал 1 ДВ бр 108 в сила от 19 12 2007 г и които са 1 активи по смисъла на Закона за счетоводството или 2 активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане различни от тези по т 1 Изключение от горната хипотеза не се облагат активите 1 при дерегистрация поради смърт на физическо лице което не е едноличен търговец 2 при смърт на регистрирано по този закон лице едноличен търговец ако предприятието на лицето е поето по наследство или по завет от лице което е регистрирано по този закон или се регистрира в срок 6 месеца от датата на смъртта само за наличните стоки към датата на регистрацията 3 при преобразуване на регистрирано юридическо лице ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл 132 от ЗДДС само за наличните стоки към датата на регистрация 4 за наличните активи публична държавна или публична общинска собственост 5 при дерегистрация по чл 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период за стоките и услугите които са били налични както към датата на дерегистрация така и към датата на последващата регистрация в сила от 01 01 2012 г Със справка декларацията за последния

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=294 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Удостоверение за българско местно лице по смисъла на СИДДО
  България и чужбина За българските граждани посочване на ЕГН а за чуждестранните граждани личен номер на чужденец или служебен номер За улеснение при подаване на искането може да бъде представен и попълнен формуляр на Удостоверението за местно лице като бъдат спазени следните изисквания Указания за попълване 1 Име попълва се наименованието на юридическото лице или трите имена на физическото лице за което ще бъде издадено удостоверението 2 Адрес попълва се седалището и адреса на управление на юридическото лице или постоянния адрес от документите за самоличност на физическото лице В случаите на пребиваващ в България чуждестранен гражданин който няма постоянен адрес в страната се попълва адреса на който е регистриран 3 ЕИК ЕГН ЛНЧ попълва се единния идентификационен код на юридическото лице или единния граждански номер личен номер на чужденец за физическото лице 4 Държава за която се отнася удостоверението попълва се името на държавата пред която трябва да послужи удостоверението Името на държавата се попълва и в заглавната част на документа където е посочена СИДДО между България и съответната държава 5 Година попълва се годината ите за която се отнася удостоверението Всички данни трябва да бъдат попълнени в съответните полета на български и английски език четливо с печатни букви или на компютър При попълване на името и адреса на английски език задължително трябва да бъдат спазвани правилата за транслитерация Изписването на името на английски език трябва да съответства на заявеното пред Агенция по вписванията изписване на чужд език за юридическите лица и на изписването в официалните документи за самоличност за физическите лица Корекции по формуляра и попълване на други езици не се допускат Не трябва да бъде променяно форматирането на документа като той трябва да остане на една страница При неправилно попълване на формуляра той може да бъде върнат на лицето за корекция Удостоверението се подава попълнено в 2 екземпляра

  Original URL path: http://www.old.nra.bg/page?id=271 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •