web-archive-bg.com » BG » L » LEGALWORLD.BG

Total: 1262

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • 17 LEFT JOIN storiesft ft1 ON sp1 valint ft1 guid JOIN storiesft ft ON ft guid s guid OR sp1 valint ft guid WHERE ft author to tsquery bg utf8 Димитър Стефанов AND s state IN 3 4 AND s pubdate now interval 4 Days AND r state 8 AND r id NOT IN 8 9 33 40 55 61 58 106 AND s lang bg ORDER BY s createdate DESC rank DESC 07 февруари 2016 Новини Интервюта Коментар Профили Анкети Форум Накратко Работа В Медиите Още Връзки Галерия Видео Рожденици Статии от Димитър Стефанов По хронология По съвпадение Държавна помощ ли е изплащането на пенсии в брой само от пощенските станции 16 ноември 2015 688 7 1 Въведение Може ли правителството да възложи изплащането на пенсиите в брой само на пощите С този въпрос Върховният административен съд ВАС сезира Съда на Европейския съюз ЕС през април 2014 г Преюдициалното запитване е Замените на горски земи като държавна помощ 10 ноември 2014 599 8 1 Решението на Европейската комисия С решение от 5 септември 2014 г Европейската комисия прие че някои сделки за замяна на горски земи държавна собственост срещу горски земи частна собственост станали известни в публичното Всички новини

  Original URL path: http://legalworld.bg/search.php?searchstring=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&searchby=author (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Държавна помощ ли е изплащането на пенсии в брой само от пощенските станции? | Правен свят
  заплащане от НОИ Според Съда на ЕС за да се приеме че тази дейност на пощите не е икономическа трябва да се установи че тя е неразривно свързана с функционирането на националната пенсионна система Тъй като обаче съгласно чл 50 НПОС пенсиите могат да се изплащат не само от пощенските станции но и от банките а и реално по данни на НОИ към 1 май 2015 г около 53 от пенсиите в страната са изплатени с банков превод Съдът допуска че връзката на пощенските станции с пенсионната система вероятно не е неразривна По този въпрос последната дума има ВАС който е единствено компетентен да установи всички релевантни факти и да ги отнесе към получените от Съда на ЕС тълкувателни указания Позицията на ЕС обаче е твърде ясно изразена и изглежда малко вероятно в производството пред ВАС да бъдат установени допълнителни факти които да я оборят доказвайки неразривност на връзката между пощите и пенсионната система Поради това на настоящия етап може с голяма доза сигурност да се приеме че дейността по изплащане на пенсиите е икономическа а натовареният с нея икономически оператор Български пощи АД е предприятие по смисъла на член 107 ДФЕС и следователно третият компонент на определението за държавна помощ е налице 2 2 1 2 Компенсация за обществена услуга Представлява ли нормативно установеният механизъм за изплащане на пенсиите от пощенските станции компенсация за извършването на обществена услуга Това на практика е основният въпрос пред Съда на ЕС а пътят към неговия отговор минава през прилагане на изведените от съдебната практика четири критерия известни като критериите Altmark 4 Първо предприятието получател на компенсацията трябва действително да е натоварено с изпълнението на задължения за обществени услуги и тези задължения трябва да са ясно определени Второ параметрите въз основа на които се изчислява компенсацията трябва да бъдат предварително установени по обективен и прозрачен начин за да се изключи възможността тя да осигури икономическо предимство което да постави предприятието получател в по благоприятно положение спрямо конкурентните предприятия Трето компенсацията не може да надхвърля необходимото за покриване на всички или на част от разходите наложени от изпълнението на задълженията за обществени услуги като се имат предвид свързаните с това приходи както и разумната печалба от изпълнението на тези задължения Четвърто ако предприятието изпълнител на обществената услуга не е избрано с процедура за възлагане на обществена поръчка компенсацията трябва да се определи въз основа на анализ на разходите които средно предприятие с добро управление и подходящи ресурси би направило във връзка с изпълнението на тези задължения Съдът на ЕС приема че ако са изпълнени тези критерии предприятието изпълнител на обществената услуга в действителност не получава финансово предимство и следователно не е поставено в по благоприятно конкурентно положение спрямо конкурентните предприятия поради което възлагането на обществената услуга и плащането на компенсация за нейното извършване не съставляват държавна помощ по смисъла на член 107 ДФЕС От текста на преюдициалното запитване е видно че тези критерии са известни на ВАС 5 Той обаче иска от Съда на ЕС указания за тяхното прилагане в конкретния случай и оттам отговор на въпроса дали разглежданата мярка противоречи или не на член 107 ДФЕС От тази гледна точка отговорът на Съда на ЕС може би изглежда разочароващ защото в него само се припомнят критериите Altmark с уточнението че запитващата юрисдикция е тази която следва да ги приложи към фактите на висящото пред нея дело Причината за този твърде дистанциран подход е самото естество на преюдициалната компетентност на Съда на ЕС която не му дава възможност да приложи спрямо национални мерки или положения нормите на ЕС които е разтълкувал За да получи по подробни и конкретни указания от Съда на ЕС запитващата юрисдикция трябва сама да формулира по детайлно уточняващи въпроси относно съдържанието на критериите Altmark и или да насочи вниманието на Съда на ЕС към повече конкретни факти около които той да изгради своето тълкувание В случая обаче въпросът на ВАС не засяга конкретни елементи от сложния алгоритъм на прилагане на членове 106 и 107 ДФЕС напр някой от четирите критерия Altmark а е насочен направо към крайния резултат от този алгоритъм съвместимост или не на изплащането на пенсии само от пощите със споменатите разпоредби който е извън пределите на преюдициалната компетентност на Съда на ЕС Изложените в запитването факти от своя страна се свеждат до съдържанието на приложимите разпоредби на българското право и обстоятелствата че жалбоподателите Изипей АД и Финанс инженеринг АД са лицензирани за извършване на паричен пощенски превод че единствено Български пощи ЕАД разполага с клонова мрежа позволяваща обслужването на пенсионери и в най отдалечените краища на страната и че годишните приходи на Български пощи ЕАД от възнаграждения за изплащането на пенсии не надхвърлят прага от 15 милиона евро годишно Именно въз основа на един от тези факти текстът на чл 92 2 НСОП Съдът успява да даде единствената си допълнителна индикация за прилагане на критериите Altmark По конкретно той отбелязва че в чл 92 2 НСОП е нормативно установен начинът на изчисляване на размера на компенсацията за Български пощи ЕАД което най вероятно е достатъчно за да бъде изпълнен вторият критерий Altmark По отношение на останалите три критерия обаче решението на Съда на ЕС не съдържа никакви указания и ВАС следва да се справи сам с всички трудности по тяхното прилагане 2 2 1 2 1 Първи критерий Действително задължение за обществена услуга Според Европейската комисия за обществена услуга по принцип може да се счете услуга която едно предприятие не би поело или не би поело в същата степен или при същите условия ако изхождаше от своя търговски интерес Комисията смята също така че не е уместно като обществена услуга да се разглежда услуга която вече се предлага на пазара или може да се предложи задоволително и при условия като цена обективни качествени характеристики непрекъснатост и достъп до услугата отговарящи на публичния интерес определен от държавата 6 От наличните данни по делото не може да бъде направен категоричен извод относно това дали изплащането на пенсии от пощите представлява икономически нерентабилна и непривлекателна дейност От една страна самият факт че жалбоподателите проявяват интерес към нея сякаш опровергава тази теза Не е ясно обаче дали Изипей АД и Финанс инженеринг АД биха извършвали тази дейност при същите условия и същото заплащане като пощенските станции От друга страна от публичните ценоразписи на операторите на парични пощенски преводи е видно че прилаганите от всеки един от тях включително и от Български пощи ЕАД цени за тази услуга са по високи от плащаното от НОИ възнаграждение за изплащането на пенсиите Дали обаче по ниската цена на изплащането на пенсиите е показателна за неговата икономическа нерентабилност или тя може да се обясни с по ниски разходи по администрирането на пенсионните преводи например поради липсата на а пратка на хартиен носител б внасяне на пари в брой от автора на превода и в предлагане на допълнителни услуги като известие за доставяне до поискване и съобщение на подателя би могло да се изясни само чрез сравнителен анализ на счетоводните данни за разходите по извършване на стандартен пощенски превод и на превод на пенсии Такъв анализ би показал до каква степен тези две услуги са сравними от икономическа гледна точка Това от своя страна би позволило да се установи дали резервираната за пощите услуга по изплащане на пенсиите вече има реален еквивалент на пазара което би опровергало квалификацията ѝ като обществена услуга При всички положения обаче съдебната практика признава че държавата разполага с широка свобода на преценка при окачествяването на дадена дейност като обществена услуга Затова и с оглед на съществуващата макар и не неразривна връзка между разглежданите парични преводи и функционирането на пенсионната система както и на необореното твърдение на българското правителство че само пощите имат клонова мрежа позволяваща обслужването на пенсионери и в най отдалечените краища на страната квалификацията на тези преводи като обществена услуга вероятно не е лишена от основание 2 2 1 2 2 Трети критерий Покриване на разходите и разумна печалба 2 2 1 2 3 Четвърти критерий Предприятие с добро управление и подходящи ресурси При така очертаната ситуация е твърде вероятно изпълнението на третия и четвъртия критерий Altmark да се окаже от решаващо значение за квалификацията на установения с НСОП режим като държавна помощ Прилагането на тези два критерия обаче изисква конкретна преценка на някои факти които не се съдържат в преюдициалното запитване Необходимо е на първо място да се анализират разходите на Български пощи ЕАД по извършване на пенсионните преводи и маржа на печалба който те реализират след получаване на предвидената компенсация от 8 5 на хиляда от размера на изплащаните пенсии За да се прецени дали печалбата е разумна тя трябва да се съпостави с маржа на печалба на други разплащателни оператори за извършването на подобни услуги Най накрая при анализа на четвъртия критерий Altmark трябва въз основа на статистически данни от предприятията извършващи подобни услуги да се провери дали получената структура на разходите и печалбите на Български пощи ЕАД съответства на тази на конкурентоспособните оператори От наличната по делото информация единственият елемент който дава възможност да се спекулира по темата е твърдението на българското правителство че размерът на получаваната от пощите компенсация е по нисък от този на таксите прилагани от останалите оператори на парични пощенски преводи Както вече бе посочено обаче ако това е вярно то може да се дължи или на по ниски разходи или на по висока ефективност или на възлагането на разглежданата услуга при икономически неизгодни за пощите условия За да се стигне до правилните изводи всички тези предположения следва да се проверят въз основа на конкретни статистически и счетоводни данни относно себестойността на услугата и нейната съпоставка с получаваното възнаграждение При липсата на тези данни дори Европейската комисия която е основният правоприлагащ орган на ЕС в областта на държавните помощи и която е встъпила страна по конкретното дело пред Съда на ЕС посочва че не е в състояние да даде становище относно изпълнението на третия и четвъртия критерий Altmark и съответно относно крайната квалификация на мярката като държавна помощ Независимо от това какво решение ще постанови ВАС обаче Комисията запазва правото си на един следващ етап след получаване на уведомление за държавна помощ от България или на оплакване от заинтересовани лица или по собствен почин сама да разгледа случая като събере необходимата информация и се произнесе с решение относно наличието на държавна помощ Затова изглежда целесъобразно още на този етап ВАС да събере необходимите данни и преди да реши делото да се обърне към Комисията с искане за нейното становище по този въпрос Такава възможност е изрично предвидена в Известието на Комисията относно прилагането на законодателството за държавната помощ от националните съдилища 7 а Комисията следва да представи своето становище в срок от четири месеца от получаване на искането Ако в резултат на така очертания анализ се установи че третият и четвъртият критерий Altmark са изпълнени или с други думи че предвиденото в чл 92 НПОС заплащане покрива разходите на Български пощи ЕАД чийто размер съответства на разходите на едно икономически ефективно предприятие и разумна печалба разглежданата мярка най вероятно няма да отговаря на определението за държавна помощ и нейното съответствие с член 107 ДФЕС ще бъде потвърдено Ако обаче се окаже че някой от двата критерия не е изпълнен това ще означава че е налице държавна помощ и следва да се разгледа въпросът за нейната съвместимост с вътрешния пазар на ЕС 2 2 2 Съвместима ли е държавната помощ с вътрешния пазар на ЕС Случаите в които държавна помощ може да се счете за съвместима с вътрешния пазар са изрично и изчерпателно посочени в няколко разпоредби на ДФЕС 8 Единствената от тях която е относима към изплащането на пенсии от пощенските станции е член 106 параграф 2 ДФЕС Тази разпоредба изключва общата забрана на държавните помощи по отношение на предприятия извършващи обществени услуги но само доколкото тази забрана би препятствала юридически или фактически изпълнението на специфичните задачи на тези предприятия Подробни указания за приложението на това изключение се съдържат в два документа на Европейската комисия Обща рамка 9 относно условията при които държавната помощ за обществени услуги може да бъде обявена за съвместима съгласно член 106 параграф 2 ДФЕС и Решение 2012 21 EC 10 в което някои видове компенсация за обществени услуги представляващи държавна помощ се обявяват за съвместими с вътрешния пазар и се освобождават от задължението за уведомяване на Комисията Преди да се разгледа съдържанието на тези документи обаче следва да се подчертае че техният автор Европейската комисия по принцип има изключителна компетентност за преценка на съвместимостта на дадена държавна помощ с вътрешния пазар 11 Следователно сезираният със спора национален съд ВАС по принцип не е компетентен да се произнесе по този въпрос Това на практика означава че ако ВАС установи наличие на държавна помощ неговата правораздавателна роля ще се изчерпи дотам В такъв случай държавната помощ ще се квалифицира като неправомерна т е такава за която не е подадено задължителното уведомление до Комисията преди привеждането ѝ в действие 12 Оттам нататък българската държава ще трябва или да прекрати помощта или макар и със закъснение да подаде уведомление до Комисията която да прецени дали тази помощ е съвместима или не с вътрешния пазар Междувременно ВАС следва да отмени действащия режим на изплащане на пенсиите т е помощта тъй като дори да се окаже съвместим с вътрешния пазар влизането му в сила е било и остава незаконосъобразно докато не бъде получено одобрение от Комисията 13 Алтернативен сценарий при който ВАС сам да установи съвместимост на помощта е възможен само ако са изпълнени посочените в Решение 2012 21 EC условия В този случай е налице изключение от задължението за уведомяване на Комисията и от нейната изключителна компетентност за преценка на съвместимостта Едно от условията по Решение 2012 21 EC е размерът на изплащаната компенсация за обществена услуга да не надвишава 15 милиона евро на година Според ВАС в случая това условие е изпълнено тъй като получаваното от Български пощи ЕАД възнаграждение е по малко от тази сума Друго условие обаче е срокът за който се възлага извършването на обществената услуга да не надвишава 10 години освен ако за извършването ѝ не се изискват значителни инвестиции които трябва да бъдат амортизирани за по дълъг период В това отношение Съдът на ЕС отбелязва че от влизането в сила на разглеждания режим на изплащане на пенсиите през 2000 г вече са изтекли повече от 10 години а преценката дали за функционирането му са били направени значителни дългосрочни инвестиции следва да се извърши от запитващия български съд С оглед обаче на това че за изплащане на пенсиите пощите използват същата обща инфраструктура както за останалите предлагани услуги специфичните инвестиции за тяхното поддържане едва ли изискват амортизация от над 10 години а дори да е така извършеното по силата на НПОС възлагане не е просто за период по дълъг от 10 години а е напълно безсрочно Затова е малко вероятно условията по Решение 2012 21 EC да са изпълнени а следователно и съвместимостта на евентуалната държавна помощ да бъде установена от ВАС без въпросът да бъде отнесен с уведомление до Европейската комисия Ако пък въпросът стигне до Комисията за неговото решаване тя ще приложи цитираната по горе Обща рамка от 2011 г Ето някои от заложените в нея критерии за съвместимост на помощта които биха могли да бъдат от значение за конкретния случай Да не се определят като обществена услуга дейности които вече се извършват или могат да се извършват задоволително от предприятия при нормални пазарни условия като цена обективни качествени характеристики непрекъснатост и достъп до услугата отговарящи на публичния интерес определен от държавата Преценката в това отношение се извършва от съответната държава членка а Комисията проверява само дали при тази преценка не е допусната явна грешка Да са били разгледани надлежно нуждите от обществената услуга чрез обществена консултация или други подходящи мерки за да се вземат предвид интересите на потребителите и на доставчиците на услугата Продължителността на възлагане на обществената услуга да е оправдана от обективни критерии като необходимостта да се амортизират непрехвърляемите дълготрайни материални активи Нетните разходи които се очаква да бъдат необходими за изпълнението на задълженията за обществена услуга да се изчисляват като при възможност се използва методологията на нетните избегнати разходи Да са спазени правилата на ЕС за обществените поръчки 2 3 Изисквания на ЕС за обществените поръчки Тъй като изплащането на пенсиите е възложено на пощите без състезателна процедура за възлагане на обществена поръчка закономерно възниква въпросът дали в подобни случаи правото на ЕС не изисква провеждането на такава процедура Този въпрос не е повдигнат в преюдициалното запитване пред Съда на ЕС но той е част от предмета на спора по главното производство пред ВАС Конкретни и подробно разгърнати правила на ЕС за обществените поръчки се съдържат в Директива 2014 17 ЕО 14 и в Директива 2014 18 ЕО 15 а освен с тях възлагането на обществени поръчки трябва да бъде съобразено и с общите разпоредби на членове 49 и 56 ДФЕС право на установяване и свободно предоставяне на услуги както и с принципите на равно третиране недопускане на дискриминация и прозрачност Директива 2014 17 ЕО и в Директива 2014 18 ЕО се прилагат само към обществени поръчки които от своя страна са дефинирани като писмени договори с определен паричен интерес чиято стойност надвишава предвидените прагове Макар в тълкуването на понятието договор Съдът на ЕС да придава решаващо значение формалното естество на акта от обхвата на това понятие все пак е изключен едностранен административен акт предвиждащ задължения единствено в тежест на доставчика на услугата който се отклонява чувствително от обичайните условия на търговско предлагане в смисъл че доставчикът на услугите няма възможност да преговаря за конкретното им съдържание нито да се освободи от задълженията си с подаването на предизвестие 16 В случая изглежда безспорно че Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с която изплащането на пенсии е възложено на пощите представлява точно такъв едностранен акт който изцяло отговаря на горното описание и следователно попада извън обхвата на приложение на двете директиви Що се отнася до общите изисквания на членове 49 и 56 ДФЕС и на принципите на равно третиране недопускане на дискриминация и прозрачност според съдебната практика те по принцип не допускат пълната липса на конкурентно възлагане на обществени услуги 17 Изключение от този принцип може също както в контекста на държавните помощи да се извлече от член 106 параграф 2

  Original URL path: http://legalworld.bg/print.php?storyid=48590 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Държавна помощ ли е изплащането на пенсии в брой само от пощенските станции? | Правен свят
  ЕС а пътят към неговия отговор минава през прилагане на изведените от съдебната практика четири критерия известни като критериите Altmark 4 Първо предприятието получател на компенсацията трябва действително да е натоварено с изпълнението на задължения за обществени услуги и тези задължения трябва да са ясно определени Второ параметрите въз основа на които се изчислява компенсацията трябва да бъдат предварително установени по обективен и прозрачен начин за да се изключи възможността тя да осигури икономическо предимство което да постави предприятието получател в по благоприятно положение спрямо конкурентните предприятия Трето компенсацията не може да надхвърля необходимото за покриване на всички или на част от разходите наложени от изпълнението на задълженията за обществени услуги като се имат предвид свързаните с това приходи както и разумната печалба от изпълнението на тези задължения Четвърто ако предприятието изпълнител на обществената услуга не е избрано с процедура за възлагане на обществена поръчка компенсацията трябва да се определи въз основа на анализ на разходите които средно предприятие с добро управление и подходящи ресурси би направило във връзка с изпълнението на тези задължения Съдът на ЕС приема че ако са изпълнени тези критерии предприятието изпълнител на обществената услуга в действителност не получава финансово предимство и следователно не е поставено в по благоприятно конкурентно положение спрямо конкурентните предприятия поради което възлагането на обществената услуга и плащането на компенсация за нейното извършване не съставляват държавна помощ по смисъла на член 107 ДФЕС От текста на преюдициалното запитване е видно че тези критерии са известни на ВАС 5 Той обаче иска от Съда на ЕС указания за тяхното прилагане в конкретния случай и оттам отговор на въпроса дали разглежданата мярка противоречи или не на член 107 ДФЕС От тази гледна точка отговорът на Съда на ЕС може би изглежда разочароващ защото в него само се припомнят критериите Altmark с уточнението че запитващата юрисдикция е тази която следва да ги приложи към фактите на висящото пред нея дело Причината за този твърде дистанциран подход е самото естество на преюдициалната компетентност на Съда на ЕС която не му дава възможност да приложи спрямо национални мерки или положения нормите на ЕС които е разтълкувал За да получи по подробни и конкретни указания от Съда на ЕС запитващата юрисдикция трябва сама да формулира по детайлно уточняващи въпроси относно съдържанието на критериите Altmark и или да насочи вниманието на Съда на ЕС към повече конкретни факти около които той да изгради своето тълкувание В случая обаче въпросът на ВАС не засяга конкретни елементи от сложния алгоритъм на прилагане на членове 106 и 107 ДФЕС напр някой от четирите критерия Altmark а е насочен направо към крайния резултат от този алгоритъм съвместимост или не на изплащането на пенсии само от пощите със споменатите разпоредби който е извън пределите на преюдициалната компетентност на Съда на ЕС Изложените в запитването факти от своя страна се свеждат до съдържанието на приложимите разпоредби на българското право и обстоятелствата че жалбоподателите Изипей АД и Финанс инженеринг АД са лицензирани за извършване на паричен пощенски превод че единствено Български пощи ЕАД разполага с клонова мрежа позволяваща обслужването на пенсионери и в най отдалечените краища на страната и че годишните приходи на Български пощи ЕАД от възнаграждения за изплащането на пенсии не надхвърлят прага от 15 милиона евро годишно Именно въз основа на един от тези факти текстът на чл 92 2 НСОП Съдът успява да даде единствената си допълнителна индикация за прилагане на критериите Altmark По конкретно той отбелязва че в чл 92 2 НСОП е нормативно установен начинът на изчисляване на размера на компенсацията за Български пощи ЕАД което най вероятно е достатъчно за да бъде изпълнен вторият критерий Altmark По отношение на останалите три критерия обаче решението на Съда на ЕС не съдържа никакви указания и ВАС следва да се справи сам с всички трудности по тяхното прилагане 2 2 1 2 1 Първи критерий Действително задължение за обществена услуга Според Европейската комисия за обществена услуга по принцип може да се счете услуга която едно предприятие не би поело или не би поело в същата степен или при същите условия ако изхождаше от своя търговски интерес Комисията смята също така че не е уместно като обществена услуга да се разглежда услуга която вече се предлага на пазара или може да се предложи задоволително и при условия като цена обективни качествени характеристики непрекъснатост и достъп до услугата отговарящи на публичния интерес определен от държавата 6 От наличните данни по делото не може да бъде направен категоричен извод относно това дали изплащането на пенсии от пощите представлява икономически нерентабилна и непривлекателна дейност От една страна самият факт че жалбоподателите проявяват интерес към нея сякаш опровергава тази теза Не е ясно обаче дали Изипей АД и Финанс инженеринг АД биха извършвали тази дейност при същите условия и същото заплащане като пощенските станции От друга страна от публичните ценоразписи на операторите на парични пощенски преводи е видно че прилаганите от всеки един от тях включително и от Български пощи ЕАД цени за тази услуга са по високи от плащаното от НОИ възнаграждение за изплащането на пенсиите Дали обаче по ниската цена на изплащането на пенсиите е показателна за неговата икономическа нерентабилност или тя може да се обясни с по ниски разходи по администрирането на пенсионните преводи например поради липсата на а пратка на хартиен носител б внасяне на пари в брой от автора на превода и в предлагане на допълнителни услуги като известие за доставяне до поискване и съобщение на подателя би могло да се изясни само чрез сравнителен анализ на счетоводните данни за разходите по извършване на стандартен пощенски превод и на превод на пенсии Такъв анализ би показал до каква степен тези две услуги са сравними от икономическа гледна точка Това от своя страна би позволило да се установи дали резервираната за пощите услуга по изплащане на пенсиите вече има реален еквивалент на пазара което би опровергало квалификацията ѝ като обществена услуга При всички положения обаче съдебната практика признава че държавата разполага с широка свобода на преценка при окачествяването на дадена дейност като обществена услуга Затова и с оглед на съществуващата макар и не неразривна връзка между разглежданите парични преводи и функционирането на пенсионната система както и на необореното твърдение на българското правителство че само пощите имат клонова мрежа позволяваща обслужването на пенсионери и в най отдалечените краища на страната квалификацията на тези преводи като обществена услуга вероятно не е лишена от основание 2 2 1 2 2 Трети критерий Покриване на разходите и разумна печалба 2 2 1 2 3 Четвърти критерий Предприятие с добро управление и подходящи ресурси При така очертаната ситуация е твърде вероятно изпълнението на третия и четвъртия критерий Altmark да се окаже от решаващо значение за квалификацията на установения с НСОП режим като държавна помощ Прилагането на тези два критерия обаче изисква конкретна преценка на някои факти които не се съдържат в преюдициалното запитване Необходимо е на първо място да се анализират разходите на Български пощи ЕАД по извършване на пенсионните преводи и маржа на печалба който те реализират след получаване на предвидената компенсация от 8 5 на хиляда от размера на изплащаните пенсии За да се прецени дали печалбата е разумна тя трябва да се съпостави с маржа на печалба на други разплащателни оператори за извършването на подобни услуги Най накрая при анализа на четвъртия критерий Altmark трябва въз основа на статистически данни от предприятията извършващи подобни услуги да се провери дали получената структура на разходите и печалбите на Български пощи ЕАД съответства на тази на конкурентоспособните оператори От наличната по делото информация единственият елемент който дава възможност да се спекулира по темата е твърдението на българското правителство че размерът на получаваната от пощите компенсация е по нисък от този на таксите прилагани от останалите оператори на парични пощенски преводи Както вече бе посочено обаче ако това е вярно то може да се дължи или на по ниски разходи или на по висока ефективност или на възлагането на разглежданата услуга при икономически неизгодни за пощите условия За да се стигне до правилните изводи всички тези предположения следва да се проверят въз основа на конкретни статистически и счетоводни данни относно себестойността на услугата и нейната съпоставка с получаваното възнаграждение При липсата на тези данни дори Европейската комисия която е основният правоприлагащ орган на ЕС в областта на държавните помощи и която е встъпила страна по конкретното дело пред Съда на ЕС посочва че не е в състояние да даде становище относно изпълнението на третия и четвъртия критерий Altmark и съответно относно крайната квалификация на мярката като държавна помощ Независимо от това какво решение ще постанови ВАС обаче Комисията запазва правото си на един следващ етап след получаване на уведомление за държавна помощ от България или на оплакване от заинтересовани лица или по собствен почин сама да разгледа случая като събере необходимата информация и се произнесе с решение относно наличието на държавна помощ Затова изглежда целесъобразно още на този етап ВАС да събере необходимите данни и преди да реши делото да се обърне към Комисията с искане за нейното становище по този въпрос Такава възможност е изрично предвидена в Известието на Комисията относно прилагането на законодателството за държавната помощ от националните съдилища 7 а Комисията следва да представи своето становище в срок от четири месеца от получаване на искането Ако в резултат на така очертания анализ се установи че третият и четвъртият критерий Altmark са изпълнени или с други думи че предвиденото в чл 92 НПОС заплащане покрива разходите на Български пощи ЕАД чийто размер съответства на разходите на едно икономически ефективно предприятие и разумна печалба разглежданата мярка най вероятно няма да отговаря на определението за държавна помощ и нейното съответствие с член 107 ДФЕС ще бъде потвърдено Ако обаче се окаже че някой от двата критерия не е изпълнен това ще означава че е налице държавна помощ и следва да се разгледа въпросът за нейната съвместимост с вътрешния пазар на ЕС 2 2 2 Съвместима ли е държавната помощ с вътрешния пазар на ЕС Случаите в които държавна помощ може да се счете за съвместима с вътрешния пазар са изрично и изчерпателно посочени в няколко разпоредби на ДФЕС 8 Единствената от тях която е относима към изплащането на пенсии от пощенските станции е член 106 параграф 2 ДФЕС Тази разпоредба изключва общата забрана на държавните помощи по отношение на предприятия извършващи обществени услуги но само доколкото тази забрана би препятствала юридически или фактически изпълнението на специфичните задачи на тези предприятия Подробни указания за приложението на това изключение се съдържат в два документа на Европейската комисия Обща рамка 9 относно условията при които държавната помощ за обществени услуги може да бъде обявена за съвместима съгласно член 106 параграф 2 ДФЕС и Решение 2012 21 EC 10 в което някои видове компенсация за обществени услуги представляващи държавна помощ се обявяват за съвместими с вътрешния пазар и се освобождават от задължението за уведомяване на Комисията Преди да се разгледа съдържанието на тези документи обаче следва да се подчертае че техният автор Европейската комисия по принцип има изключителна компетентност за преценка на съвместимостта на дадена държавна помощ с вътрешния пазар 11 Следователно сезираният със спора национален съд ВАС по принцип не е компетентен да се произнесе по този въпрос Това на практика означава че ако ВАС установи наличие на държавна помощ неговата правораздавателна роля ще се изчерпи дотам В такъв случай държавната помощ ще се квалифицира като неправомерна т е такава за която не е подадено задължителното уведомление до Комисията преди привеждането ѝ в действие 12 Оттам нататък българската държава ще трябва или да прекрати помощта или макар и със закъснение да подаде уведомление до Комисията която да прецени дали тази помощ е съвместима или не с вътрешния пазар Междувременно ВАС следва да отмени действащия режим на изплащане на пенсиите т е помощта тъй като дори да се окаже съвместим с вътрешния пазар влизането му в сила е било и остава незаконосъобразно докато не бъде получено одобрение от Комисията 13 Алтернативен сценарий при който ВАС сам да установи съвместимост на помощта е възможен само ако са изпълнени посочените в Решение 2012 21 EC условия В този случай е налице изключение от задължението за уведомяване на Комисията и от нейната изключителна компетентност за преценка на съвместимостта Едно от условията по Решение 2012 21 EC е размерът на изплащаната компенсация за обществена услуга да не надвишава 15 милиона евро на година Според ВАС в случая това условие е изпълнено тъй като получаваното от Български пощи ЕАД възнаграждение е по малко от тази сума Друго условие обаче е срокът за който се възлага извършването на обществената услуга да не надвишава 10 години освен ако за извършването ѝ не се изискват значителни инвестиции които трябва да бъдат амортизирани за по дълъг период В това отношение Съдът на ЕС отбелязва че от влизането в сила на разглеждания режим на изплащане на пенсиите през 2000 г вече са изтекли повече от 10 години а преценката дали за функционирането му са били направени значителни дългосрочни инвестиции следва да се извърши от запитващия български съд С оглед обаче на това че за изплащане на пенсиите пощите използват същата обща инфраструктура както за останалите предлагани услуги специфичните инвестиции за тяхното поддържане едва ли изискват амортизация от над 10 години а дори да е така извършеното по силата на НПОС възлагане не е просто за период по дълъг от 10 години а е напълно безсрочно Затова е малко вероятно условията по Решение 2012 21 EC да са изпълнени а следователно и съвместимостта на евентуалната държавна помощ да бъде установена от ВАС без въпросът да бъде отнесен с уведомление до Европейската комисия Ако пък въпросът стигне до Комисията за неговото решаване тя ще приложи цитираната по горе Обща рамка от 2011 г Ето някои от заложените в нея критерии за съвместимост на помощта които биха могли да бъдат от значение за конкретния случай Да не се определят като обществена услуга дейности които вече се извършват или могат да се извършват задоволително от предприятия при нормални пазарни условия като цена обективни качествени характеристики непрекъснатост и достъп до услугата отговарящи на публичния интерес определен от държавата Преценката в това отношение се извършва от съответната държава членка а Комисията проверява само дали при тази преценка не е допусната явна грешка Да са били разгледани надлежно нуждите от обществената услуга чрез обществена консултация или други подходящи мерки за да се вземат предвид интересите на потребителите и на доставчиците на услугата Продължителността на възлагане на обществената услуга да е оправдана от обективни критерии като необходимостта да се амортизират непрехвърляемите дълготрайни материални активи Нетните разходи които се очаква да бъдат необходими за изпълнението на задълженията за обществена услуга да се изчисляват като при възможност се използва методологията на нетните избегнати разходи Да са спазени правилата на ЕС за обществените поръчки 2 3 Изисквания на ЕС за обществените поръчки Тъй като изплащането на пенсиите е възложено на пощите без състезателна процедура за възлагане на обществена поръчка закономерно възниква въпросът дали в подобни случаи правото на ЕС не изисква провеждането на такава процедура Този въпрос не е повдигнат в преюдициалното запитване пред Съда на ЕС но той е част от предмета на спора по главното производство пред ВАС Конкретни и подробно разгърнати правила на ЕС за обществените поръчки се съдържат в Директива 2014 17 ЕО 14 и в Директива 2014 18 ЕО 15 а освен с тях възлагането на обществени поръчки трябва да бъде съобразено и с общите разпоредби на членове 49 и 56 ДФЕС право на установяване и свободно предоставяне на услуги както и с принципите на равно третиране недопускане на дискриминация и прозрачност Директива 2014 17 ЕО и в Директива 2014 18 ЕО се прилагат само към обществени поръчки които от своя страна са дефинирани като писмени договори с определен паричен интерес чиято стойност надвишава предвидените прагове Макар в тълкуването на понятието договор Съдът на ЕС да придава решаващо значение формалното естество на акта от обхвата на това понятие все пак е изключен едностранен административен акт предвиждащ задължения единствено в тежест на доставчика на услугата който се отклонява чувствително от обичайните условия на търговско предлагане в смисъл че доставчикът на услугите няма възможност да преговаря за конкретното им съдържание нито да се освободи от задълженията си с подаването на предизвестие 16 В случая изглежда безспорно че Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с която изплащането на пенсии е възложено на пощите представлява точно такъв едностранен акт който изцяло отговаря на горното описание и следователно попада извън обхвата на приложение на двете директиви Що се отнася до общите изисквания на членове 49 и 56 ДФЕС и на принципите на равно третиране недопускане на дискриминация и прозрачност според съдебната практика те по принцип не допускат пълната липса на конкурентно възлагане на обществени услуги 17 Изключение от този принцип може също както в контекста на държавните помощи да се извлече от член 106 параграф 2 ДФЕС Според съдебната практика тази разпоредба позволява на държава членка да предостави специални или изключителни права противоречащи на разпоредбите на Договора на предприятие което е натоварено с функцията да оказва услуги от общ икономически интерес доколкото изпълнението на специфичната задача която му е възложена може да бъде осигурено само чрез предоставянето на такива права 18 Ето защо анализът на въпроса доколко ефективното и безпроблемно изплащане на пенсиите може да бъде осигурено само чрез изключителното му възлагане на пощите е от ключово значение за решаването на спора пред ВАС Този анализ обаче не трябва да се свежда само до констатацията че единствено Български пощи ЕАД разполага с клонова мрежа позволяваща обслужването на пенсионери и в най отдалечените краища на страната и следователно пощите са най подходящият изпълнител на услугата по изплащане на пенсиите Дори да е така от това не следва че пощите трябва непременно да бъдат единственият изпълнител За да се стигне до такъв извод е необходим един доста по задълбочен анализ който да се основава на конкретни икономически данни и който би могъл да се основава на критерии като тези от Общата рамка от 2011 г които се използват при анализа на съвместимостта на държавна помощ с вътрешния пазар на ЕС Добър пример за такъв анализ е извършеният от Съда на ЕС в решение Sydhavnens Sten Grus 19 В този случай става дума за събирането и обработването на строителни отпадъци което е поверено само на три предприятия

  Original URL path: http://legalworld.bg/48590.dyrjavna-pomosht-li-e-izplashtaneto-na-pensii-v-broj-samo-ot-poshtenskite-stancii.html&orderby=2 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Законодателството на държавите от ЕС не криминализира провокацията към подкуп | Правен свят
  да се регламентира начинът по който ще се установи извършването на провокацията към подкуп така че това да стане чрез използването на достатъчно убедителни доказателства и доказателствени средства установяване най малко едновременно чрез СРС та белязани пари или установени по безспорен начин предоставени облаги и свидетелски показания Така няма да съществува риск от злоупотреба и ясно ще се разграничи полицейското подстрекателство и принуда от провокацията към подкуп като законен метод за разследване Липсата на принуда и безспорното доказване изключващо възможността за злоупотреба ще са изцяло в съответствие с изискванията на Съда в Страсбург за да може след това провокираният да може да бъде осъден Като уредена от закона стриктна законова процедура провокирането към подкуп по никакъв начин не би могло да се сбърка с подбудителството към подкуп При регламентираното предлагане на подкуп от служител под прикритие не се извършва реален подкуп а се инсценира такъв при който служителят под прикритие няма свой или не представлява чужд интерес длъжностно лице да извърши дадено действие срещу предлаганата му облага Австрия Criminal Code Strafgesetzbuch Federal Law from 23 January 1974 on a criminal law actions sanctioned by the law Penal Code StGB STF Federal Law Gazette 60 1974 NR GP XIII RV 30 u AB 959 1000 u 1011 S 84 u 98 BR S 326 Австрия Наказателен кодекс Федерален закон от 23 януари 1974 г относно наказуемите със законова санкция деяния НК StGB STF Федерален държавен вестник бр 60 1974 NR GP XIII RV 30 u AB 959 1000 u 1011 S 84 u 98 BR S 326 Белгия Penal Code from 8 June 1867 Белгия Наказателен кодекс от 8 Юни 1867 г Германия Criminal code in the version promulgated on 13 November 1998 Federal Law Gazette Bundesgesetzblatt I p 3322 last amended by Article 1 of the Law of 24 September 2013 Federal Law Gazette I p 3671 and with the text of Article 6 18 of the Law of 10 October 2013 Federal Law Gazette I p 3799 Германия Наказателен кодекс в редакция обн на 13 ноември 1998 г Федерален държавен вестник Bundesgesetzblatt I стр 3322 последно изменен с член 1 от Закона от 24 септември 2013 г Федерален държавен вестник I стр 3671 и с текста на член 6 18 от Закона от 10 октомври 2013 г Федерален държавен вестник I р 3799 Гърция Criminal code from 1973 Гърция Наказателен Кодекс от 1973 г Дания Criminal Code Order No 909 of September 27 2005 as amended by Act Nos 1389 and 1400 of December 21 2005 Дания Наказателен кодекс заповед No 909 от 27 Септември 2005 изменен с Акт 1389 и 1400 от 21 декември 2005 г Естония Criminal Code Passed 06 06 2001 RT I2001 61 364 entry into force 01 09 2002 Естония Наказателен кодекс приет на 06 06 2001RT I 2001 61 364 в сила от 01 09 2002 г Ирландия Criminal Code Number 14 of 1997 Ирландия Наказателен кодекс номер 14 от 1997 г Испания Organic Law 5 2010 of June 22 CP 2010 enacting

  Original URL path: http://legalworld.bg/print.php?storyid=48510 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Законодателството на държавите от ЕС не криминализира провокацията към подкуп | Правен свят
  Федерален държавен вестник бр 60 1974 NR GP XIII RV 30 u AB 959 1000 u 1011 S 84 u 98 BR S 326 Белгия Penal Code from 8 June 1867 Белгия Наказателен кодекс от 8 Юни 1867 г Германия Criminal code in the version promulgated on 13 November 1998 Federal Law Gazette Bundesgesetzblatt I p 3322 last amended by Article 1 of the Law of 24 September 2013 Federal Law Gazette I p 3671 and with the text of Article 6 18 of the Law of 10 October 2013 Federal Law Gazette I p 3799 Германия Наказателен кодекс в редакция обн на 13 ноември 1998 г Федерален държавен вестник Bundesgesetzblatt I стр 3322 последно изменен с член 1 от Закона от 24 септември 2013 г Федерален държавен вестник I стр 3671 и с текста на член 6 18 от Закона от 10 октомври 2013 г Федерален държавен вестник I р 3799 Гърция Criminal code from 1973 Гърция Наказателен Кодекс от 1973 г Дания Criminal Code Order No 909 of September 27 2005 as amended by Act Nos 1389 and 1400 of December 21 2005 Дания Наказателен кодекс заповед No 909 от 27 Септември 2005 изменен с Акт 1389 и 1400 от 21 декември 2005 г Естония Criminal Code Passed 06 06 2001 RT I2001 61 364 entry into force 01 09 2002 Естония Наказателен кодекс приет на 06 06 2001RT I 2001 61 364 в сила от 01 09 2002 г Ирландия Criminal Code Number 14 of 1997 Ирландия Наказателен кодекс номер 14 от 1997 г Испания Organic Law 5 2010 of June 22 CP 2010 enacting the new Penal Code effective on 23 December 2010 Испания Основен закон 5 2010 от 22 юни CP 2010 въвежда нов Наказателен кодекс в сила от 23 декември 2010 Италия Italian criminal code ICC Италия Наказателен Кодекс Кипър Penal Code Chapter 154 of the Laws Cap 154 from 1959 Кипър Наказателен Кодекс Глава 154 от Законите от 1959 Латвия Criminal Code Латвия Наказателен Закон Люксембург Penal Code of 16 June 1879 Mem 1879 589 No 1879 231 Люксембург Наказателен Кодекс от 16 юни 1879 Mem 1879 589 No 1879 231 Обединеното Кралство Bribery Act 2010 in force from 1 July 2011 Обединеното Кралство Закон за подкупите 2010 в сила от 1 юли 2011 Полша Penal Code Act of 6 June 1997 Полша Закон за Наказателен кодекс от 6 юни 1997 г Португалия Criminal Code Португалия Наказателен закон Румъния Criminal Code Румъния Наказателния кодекс Русия The Criminal Code Of The Russian Federation adopted by the State Duma on May 24 1996 Adopted by the Federation Council on June 5 1996 Federal Law No 64 FZ of June 13 1996 on the Enforcement of the Criminal Code of the Russian Federation Русия Наказателен кодекс на Руската федерация приет с Държавен вестник на 24 май 1996 г приет от Съвета на федерацията на 05 юни 1996 Федерален закон No 64 FZ от 13 ти юни 1996 г относно Прилагането на Наказателния кодекс на Руската Федерация

  Original URL path: http://legalworld.bg/48510.zakonodatelstvoto-na-dyrjavite-ot-es-ne-kriminalizira-provokaciiata-kym-podkup.html&orderby=2 (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Случайни ли са атаките срещу заплатите на магистратите, съчетани с изтичането на "записи" на съдии? | Правен свят
  при пенсиониране или напускане след определен брой години стаж Нормално е в бизнеса работната ръка да е много по мобилна Но за служителите на отговорна държавна работа в много страни по света това е често срещан похват Причината е ясна трудещите се за държавата търсят стабилност защитени са срещу уволнение поради смените на политиците и получават привилегия по голяма сума пари ако са работели без сериозни нарушения за дълъг период от време Парите накуп са и стимул служителите за държавата на определени възлови позиции да не напускат след като са работили по дълго време и са натрупали опит Парите които се дават в края на кариерата са част от възнагражденията на тези работещи само че не са им давани като по високи възнаграждения а са спестявани за края на кариерата им Ако един служител бъде лишен от тях примерно 2 3 години преди да се пенсионира той няма как за времето оставащо до пенсия да бъде компенсиран с малко по високо месечно възнаграждение и така да събере 20 те му полагащи се заплати т е държавата ще му прибере част от заплатата която е спестена за накрая Може ли при това положение да се очаква ощетените да не протестират очевидно не Поради тези обстоятелства не бива без сериозно обмисляне да се посяга на парите които се дават в края на кариерата В крайна сметка обективно в съответствие с изложените аргументи и заплатите на магистратите и заплатите на полицаите си останаха същите Можеше да се мине и без историята със записите Коментари от FACEBOOK Коментари от правен свят Започни с Първите Последните Коментирай 67 истината нерегистриран 15 декември 2015 19 11 2 0 колко процента от съдиите и прокурорите са завършили софийски университет там право се влизаше трудно учеше се сериозно бедата на правната система е че се създадоха пуцовете по право с елементарно учени и лекции отгоре отгоре правната система е длъжник на българския народ една чиновничка със средно образование в съда и прокуратурата взема заплата по голяма от учител с висше образование а един млад съдия взема над три учителски заплати С такива кадри България няма да се оправи 66 нерегистриран 02 декември 2015 10 20 3 0 До коментар 65 някои некадърни юристи станаха съдии Абе Ясене защо се изказваш неподготвен Какво значи много от съдиите и прокурорите са с некачествено правно образование от т н пуцове по право с купени дипломи Сигурно има отделни хора по малко подготвени но да се обобщава по този начин много май взехме да се оливаме а 65 ясен нерегистриран 26 ноември 2015 11 59 3 5 някои некадърни юристи станаха съдии там заплатите са огромни в окръжен съд вземат до три хиляди лева а вече повече много от съдиите и прокуро рите са с некачествено правно образование от тн пуцове по право тс с8 купени дипломи 64 Колко струва на българския народ корумпираната съдебна система и има ли въобще полза България от нея нерегистриран 22 ноември 2015 09 39 0 0 Икономическият растеж е в плен на съдебната реформа Върховенството на

  Original URL path: http://legalworld.bg/48459.sluchajni-li-sa-atakite-sreshtu-zaplatite-na-magistratite-sychetani-s-iztichaneto-na-zapisi-na-sydii.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Дали не е време да се изисква повече уважение към българските съдии? | Правен свят
  за електронни медии въобще не се е занимавал с такъв въпрос Дали не е време когато става въпрос за Върховен съд а и въобще за съдия първо нещата да се изяснят а след това да се раздухват То иначе ако всичко дето си говорят хората беше истина Всеки е чувал за сума ти хора какво ли не И съвсем не всичко от това има общо с истината В цял свят гражданите на една държава дължат и демонстрират уважение към съда и съдиите Дори някои от тях да не ги харесват Уважението към институциите не означава да няма критики към тях Но критиките все пак трябва да почиват на факти а не на приказки дали ако някой действително е казал нещо за някой то е вярно Това вече е махленско жълт подход А така няма да станем цивилизована държава Коментари от FACEBOOK Коментари от правен свят Започни с Първите Последните Коментирай 119 Магистрат нерегистриран 17 декември 2015 18 03 1 0 И баба знае че доверие не се изисква то се печели Ако ти др съдия прокурор с твоята заплата от 3 К за три години купуваш 30 декара ливади правиш един хотел и си съдружник в две фирми какво уважение може да изискваш от електората 118 нерегистриран 17 ноември 2015 07 16 0 0 Коментарът беше изтрит от модераторите защото съдържаше вулгарни нецензурни квалификации обиди на расова сексуална етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица 117 нерегистриран 13 ноември 2015 08 45 2 0 Как да ги уважаваме като те непрекъснато правят мафиотски далавери злоупотребявайки нагло и демонстративно с предоставената им власт Как да уважаваш хора накоито народа е дал всичко в изобилие и те лапат да пресита но от алчност търсят и подкупи да получават и в далавери да се включват и са се освинили от охраненост и алчност На дали вече има нормален българин който да ги уважава 116 Гост нерегистриран 11 ноември 2015 10 02 2 1 Стига сте преливали от пусто в празно повече от ясно е че оплюване и опити за компромати към съдебната система винаги ще има По простата причина че в едно дело има две страни от които едната винаги е потърпевша И това е нормално И губещата страна в повечето случаи престъпниците по наказателнитеи дела винаги ще са недоволни от съдебната система и ще използвят всеки случай за оплюване и компромат Някой от вас да е чул престъпник да си признае че е виновен И след като е осъден разбира се че ще има зъб на съдебната система Та повечето от коментиращите тук са такива осъдени 115 ot fpruma po dolu нерегистриран 10 ноември 2015 15 01 5 2 Само да напомня уважение към власт в това число и съдебна не се дължи и не може да се изисква То само може да се заслужи Правен свят не се излагайте с бълвочи като тая статия 114 rik нерегистриран 10 ноември 2015 03 36 0 0 До коментар 100 от Да връзката Бивол Пик е очевидна Двамата

  Original URL path: http://legalworld.bg/48407.dali-ne-e-vreme-da-se-iziskva-poveche-uvajenie-kym-bylgarskite-sydii.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • За родителската (без)отговорност | Правен свят
  за другия в стремежа си да потуши собственото си чувство за вина А когато този недоброжелател е именно отглеждащият преимуществено родител или негов роднина или близък детето подсъзнателно се съгласява с него защото усеща зависимост и се стреми да подражава на благодетеля си Това е началото на познатото положение детето не иска да вижда еди кой си Винаги следва да се отчита че механизмът за вземане на решение у детето е коренно различен има собствени закони и по нищо не прилича на този у възрастните Повечето време за личен контакт е гаранция за повече време и за виждане с разширеното семейство на родителя Това способства за изграждането на правилна представа за света на по възрастните за отношенията между тях за професиите им за това как се обличат ходят ли на театър какво готвят за ядене и т н все жизнено необходим минимум информация за детето Това способства да може детето да има избор самó да вземе решение на кого иска да прилича кое поведение не одобрява кои грешки не би искало да повтори Общуването насаме с баба и дядо или с чичо и леля пък е изключително благоприятен момент за споделяне на тайни които не са за пред мама и тати за неутрален съвет за помощ Нивото на враждебност на света около нас предполага необходимост от съдействие на младия човек от повече хора едновременно което разбира се не би трябвало да се превръща в наставничество Огромно предимство при съвместното отглеждане е равномерното натоварване Това важи както за емоционалното така и за материалното натоварване Ежедневните грижи за децата в днешно време изискват отдаване на сто процента във времето на детското любопитство преки наблюдения върху интересите на юношите готовност за съдействие във всеки един момент и от друга страна много разходи Когато само единият родител плаща сметки и осигурява прехрана а другият заплаща издръжка с времето става все по трудно да му се обясни кое колко струва защо се налага извънредно да даде повече и т н Потребностите на децата се възприемат най добре при непосредственото им отглеждане така никой няма да загуби представа от ежедневните нужди на детето ще може да разбере другия и да оцени положените усилия Най просто казано да разбереш какво се прави и защо Родителите стават отново партньори споделяйки времето и ангажиментите на детето Времето в което детето е при единия родител другият би могъл да се занимава със себе си да почива да работи повече и всякакви други неща за които преди не му е стигнало времето Нормално това води до по голяма лична удовлетвореност която е панацеята на правилното възпитание Негово Величество личният пример Всяко дете усеща когато родителят е спокоен и доволен и възприема това като нормалното състояние на духа Най голямото предимство е даване дължимото на детето то да може да се радва на родителите си така както преди те да се разделят да може да е част от света на всеки от тях вече поотделно което само би го обогатило Когато нещата са балансирани вече има време за всичко и странични дейности и пътувания и срещи с роднини и т н Всичко изглежда просто и лесно изпълнимо може да ви се стори и малко утопично Не ми се иска обаче да се примирявам отново По трудно ми се струва да се следва досегашния модел четири дни в месеца режим на виждане като че ли става дума за престъпници ограничаване правата на единия родител без да са събирани доказателства в тази посока респективно прекомерното натоварване на другия Нека поне опитаме Нека да няма повече бомби със закъснител Логично идва въпросът КАК По много начини Правоприлагащите органи са облагодетелствани защото веднага могат да намерят инструментариум да приложат убежденията си на практика Трябва малко повече смелост много повече информираност и осигуряване на специализирано правораздаване в семейната област и делата срещу непълнолетни правонарушители Правозащитниците също имат много оръжия в ръцете си да искат да аргументират да предлагат да обжалват и т н Самите участници в семейните спорове пък биха могли сами да уреждат такива споразумения които според тях да защитят в най добра степен интереса на децата им а не дежурно да подписват поднесеното от адвокат за да се разведат набързо Научните среди са едни от най големите длъжници на децата защото досега не представят стойностни сравнително правни анализи не отчитат европейските и световни тенденции не анализират наличната вече разнородна и противоречива СЪДЕБНА практика а упорито и продължително бранят модел с давност 50 години без всякаква аргументация а само с обяснението Досега така сме правили Те дори не изследват влиянието върху децата след раздялата никой не отчита никъде какво се случва в развитието на детето след развод Има ли смисъл да споменаваме какво правят и какво следва да правят социалните служби тези на които данъкоплатецът плаща да предоставят т нар социални услуги Те по още по ожесточен начин бранят статуквото В случай по конкретно дело от моята практика когато в рамките на искане за привременни мерки беше определено лично време на бащата с детето 1 седмица без да има данни както обикновено се случва какъв е бил режимът на детето досега и останалите 3 седмици да живее при майката при предоставени на нея и родителски права ресорната ДСП при изследване как протича изпълнението на привременните мерки изготви необикновено обширен доклад 10 страници чието основно послание беше че такъв режим е недопустим не отговаря на потребностите на детето съдът е допуснал грешка при определянето му и не се съобразил с всички доказателства и т н Обичайният социален доклад съдържа еднакви констатации изложени на максимум три страници като изводите по различни дела и случаи много си приличат Не знам има ли смисъл да се замисляме за ролята на медиите Те реално до настоящия момент имат спорадични отразявания на проблема но нямат никаква изградена цялостна стратегия за отразяване на толкова важни за хората отношения Когато обаче има конфликт и скандал те първи отразяват събитието и винаги се стремят то да бъде разгласено до възможно най широка аудитория Тук е мястото да се отбележи още че така тиражираните от тях скандали катастрофи и други трагични случки в основата стои едно

  Original URL path: http://legalworld.bg/48329.za-roditelskata-%28bez%29otgovornost.html (2016-02-07)
  Open archived version from archive