web-archive-bg.com » BG » D » DSKRODINA.BG

Total: 240

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSK Rodina
  Occupational Schemes After occurrence of an insurance event On occurrence of an insurance event old age disability death the insured persons may withdraw the amount accumulated from personal contributions and or contributions at employer s account and or contributions from another insurer On the occurrence of an insurance event and depending on the accumulated amount the insurance with VPF DSK Rodina provides an opportunity to the person to choose the type of payment 1 supplementary pension life long or for a defined period 2 lump sum payment of the amounts accumulated in the account 3 payment in installments of the amounts accumulated in the account 4 combined payment of 25 of the amount and a life long pension or combined payment of 25 of the amount and a defined period pension The insured person chooses also the payment term for a defined period pension from 3 to 15 years for payment in installments the period of payment and the period between two payments The choice of a pension type and the period of payment shall be made not on concluding the contract but on occurrence of any of the insurance events old age disability or death The type of pension

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/en-US/voluntaries/voluntary/receive/when/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Правилник за организацията и дейността на Доброволен Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"
  образец в срок до 15 то число на всеки календарен месец за предходния месец ГЛАВА ОСМА ИНДИВИДУАЛНИ ПАРТИДИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ Чл 60 1 Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД е персонално 2 изм с реш на ОС от 29 03 2004г Всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ има индивидуален осигурителен номер и индивидуална партида в която се натрупват сумите от осигурителните вноски и средствата прехвърлени от друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване към датата на постъпването им по сметката на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД и разпределената доходност от инвестициите пропорционално на техния дял от масата на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД 3 изм с реш на ОС от 29 03 2004г изм с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г Всеки ПЕНСИОНЕР има индивидуална партида която от 1 Юли 2004 год се води в левове и в дялове от която се изплаща допълнителната му пенсия и по която се разпределя доходността от инвестиране на остатъка от средствата по индивидуалната партида пропорционално на техния дял от масата на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД 4 нова с реш на ОС от 29 03 2004г изм с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ има само една индивидуална партида в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД която от 1 Юли 2004 г се води в левове и в дялове и в която се правят записи за направените вноски прехвърлените суми и удръжките От 1 Юли 2004 год вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и средствата прехвърлени от друг фонд се отчитат в дялове и в части от дялове 5 нова с реш на ОС от 29 03 2004г изм с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г Редът и начинът за изчисляване и обявяване на стойността на един дял както и изискванията към воденето на индивидуалната партида се определят съгласно КОДЕКСА Наредбата за начина и реда на оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества на стойността на нетните активи на фонда за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди приложимата законова и подзаконова нормативна уредба и Чл 65а от този ПРАВИЛНИК 6 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Удръжките като процент от всяка вноска осигурителна вноска се извършват преди определянето на дяловете по ал 4 7 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда Дяловете във фонда са равни помежду си по стойност определена и обявена съгласно чл 65 8 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Стойността на всички дялове и части от дяловете във фонда е равна на стоиността на нетните активи на фонда 9 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Доходът от инвестиране на средствата на фонда се включва при определянето на стойността на един дял съгласно ал 7 10 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Индивидуалната партида на осигуреното лице задължително съдържа трите имена ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице изм с реш на ОС от 10 10 2006 г наименование и единен идентификационен код или трите имена и ЕГН на осигурителя или на другия осигурител дата и размер на постъпилите осигурителни вноски дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида дата и размер на удържаните такси в сила от 01 07 2004 г брой дялове съответстващи на всяка вноска съответно прехвърлени средства и стойност на един дял при която е определен броят дялове дата и размер на изтеглените или изплатени средства от индивидуалната партида в сила от 01 07 2004 г брои дялове съответстващи на изтеглените или изплатени средства и стоиност на един дял при която е определен броят дялове номер и дата на осигурителния договор 11 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г В индивидуалната партида се водят отделно съгласно сключените договори средствата от личните вноски средствата от вноски на ОСИГУРИТЕЛИ средствата от вноски на ДРУГИ ОСИГУРИТЕЛИ 12 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Броят на дяловете и частите от дялове съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида осигурителна вноска или прехвърлена сума се изчисляват като нетният размер на осигурителната вноска или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял валидна за деня на постъпването им 13 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г изм с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г Броят на дяловете и частите от дялове съответстващи на всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг доброволен пенсионен фонд се определя като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял валидна за деня предхождащ деня на плащането или прехвърлянето С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по партидата 14 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г изм с реш на ОС от 10 10 2006 г При еднократно изплащане на средства от партидата в брой броят дялове и части от дялове с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял валидна за работния ден предхождащ деня на издаване на разпореждането 15 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г изм с реш на ОС от 10 10 2006 г При разсрочено плащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане за първото плащане и към първия работен ден на месеца през който то е дължимо за всяко следващо плащане 16 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Броя дялове се води по индивидуалната партида с точност до петия знак след десетичната точка 17 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Постъпилите във фонда неперсонифицирани суми от осигурителни вноски до момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана партида в стойност и в брои дялове определени като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един дял валиден за деня на постъпването Чл 61 изм с реш на ОС от 29 03 2004г При придобиване на пенсионни права изплащането на допълнителната пенсия както и еднократното или разсроченото изплащане на натрупаната сума става от индивидуалната партида на лицето придобило правото на съответния вид пенсия ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ Чл 62 1 допълнена с решение на УС от 08 02 2002г одобрено с решение на НС от 24 06 2002г изм с реш на ОС от 29 03 2004г До 31 май всяка година ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА получават безплатно извлечение от индивидуалната си партида за предходната година по образец утвърден от заместник предеседателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление Осигурителен надзор 2 изм с реш на ОС от 29 03 2004г Извлеченията се изпращат служебно на последния посочен от лицата по горната алинея адрес 3 отм с реш на ОС от 29 03 2004г Чл 63 1 изм с реш на ОС от 29 03 2004г При писмено поискване на ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ и на ПЕНСИОНЕРИТЕ се предоставя информация за натрупаната сума по индивидуалната партида за доходността от тяхното управление и за произтичащите от набраните средства права 2 изм с реш на ОС от 29 03 2004г Информацията се предоставя в срок до един месец от получаване на молбата ГЛАВА ДЕВЕТА ИНВЕСТИЦИИ И НАЧИН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ ТЯХ ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ Загл изм с реш на ОС 29 03 2004 год ПРИНЦИПИ НА ИНВЕСТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ Загл ново с реш на ОС от 28 11 2006 г Чл 64 1 изм с реш на ОС от 29 03 2004г КОМПАНИЯТА инвестира средствата на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД с грижата на добър търговец при спазване на принципите на надеждност ликвидност доходност и диверсификация 2 от м с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г 3 изм с реш на ОС от 29 03 2004г Инвестирането на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се извършва при спазване на изискванията на КОДЕКСА Чл 64а нов с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г изм с реш на ОС от 28 11 2006 г 19 12 2006 г 1 Основната инвестиционна цел на КОМПАНИЯТА при инвестиране на активите на фонда е реално нарастване на стойността на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица КОМПАНИЯТА се придържа към активна инвестиционна стратегия по отношение управление на активите на фонда 2 изм с реш на ОС от 28 11 2006 г 19 12 2006 г Инвестиционните цели на КОМПАНИЯТА при инвестиране активите на фонда са реализиране на доходност над средната за пазара на допълнително доброволно пенсионно осигуряване изчислена и публикувана от Комисията за финансов надзор осигуряване на ликвидност на активите на фонда чрез инвестиране в инструменти търгувани на развити и високо ликвидни пазари както и в краткосрочни и средносрочни инвестиционни активи намаляване в максимална степен излагането на средствата на осигурените лица на инвестиционните рискове свързани с управлението на портфейла на фонда 3 КОМПАНИЯТА е длъжна да управлява активите на фонда по начин осигуряващ възможността фондът да разполага постоянно с ликвидни средства в размер не по малък от текущите му задължения към ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ПЕНСИОНЕРИТЕ КОМПАНИЯТА и други текущи задължения 4 изм с реш на ОС от 19 12 2006 г При инвестиране активите на фонда КОМПАНИЯТА се стреми да постигне диверсификация на портфейла като спазва изискванията предвидени в закона ПРАВИЛНИКА Правилата за оценка на активите и пасивите на КОМПАНИЯТА и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване Вътрешните правила за процедурите за наблюдение измерване и управление на риска свързан с инвестициите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД КОМПАНИЯТА се ръководи от следните основни критерии за избор на инвестиционни инструменти изм с реш на ОС от 28 11 2006 г инвестиционните инструменти трябва да бъдат финансови и нефинансови инструменти които да предлагат перспективи за добра възвръщаемост и инвестирането в тях да е позволено от закона както и да допринасят за постигане на инвестиционните цели на фонда изм с реш на ОС от 10 10 2006 г при инвестиране на активите на фонда в ценни книжа издадени или гарантирани от българската държава за постигане максимално добра доходност закупуването им приоритетно трябва да става на първичните аукциони провеждани от БНБ изм с реш на ОС от 28 11 2006 г инвестирането в депозити се извършва в банкови институции с утвърден авторитет и с кредитен рейтинг отговарящ на изискванията на Наредба 29 от 12 07 2006 г на Комисията за финансов надзор за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл 176 ал 2 от КОДЕКСА изм с реш на ОС от 10 10 2006 г при инвестиране активите на фонда в акции следва да се спазва изискването те да бъдат емитирани от финансово стабилни компании да са високоликвидни приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа и с добра доходност изм с реш на ОС от 28 11 2006 г при инвестиране в ипотечни облигации издадени от местни банки съгласно Закона за ипотечните облигации трябва да се прави оценка не само на емитента но и на обезпечението на ипотечните кредити с недвижими имоти вида на имотите благоприятното им географско разположение доброто им физическо състояние степента на диверсификация матуритетната и лихвена структура на пула от ипотечни кредити Обезпечението трябва да предлага добър баланс между риска и доходността на ипотечните облигации при избор за придобиване на инвестиционни имоти на фонда КОМПАНИЯТА следва да се ръководи от следните критерии благоприятно географско разположение добро физическо състояние на имота възможност за генериране на доход възможности за развитие преустройство приемлива цена на придобиване ИНВЕСТИРАНЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗМЕРВАНЕ ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК загл ново с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г изм с реш на ОС от 10 10 2006г 28 11 2006 г Чл 64б нов с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г 1 изм с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г Средствата на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани само в ценни книжа издадени или гарантирани от държавата задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг акции извън посочените по т 3 и т 9 приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа както и в права по пар 1 т 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа акции на дружество със специална инвестиционна цел лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел както и в права по пар 1 т 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа издадени при увеличаване на капитала на дружеството общински ценни книжа издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг банкови депозити в банки с кредитен рейтинг получили разрешение да извършват банкова дейност на територията на Рeпублика България като изискването за кредитен рейтинг влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и се прилага за сключени договори за банкови депозити след тази дата ипотечни облигации издадени съгласно Закона за ипотечните облигации приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа корпоративни облигации извън посочените в т 6 приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа обезпечени корпоративни облигации за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок не по дълъг от 6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации акции и или дялове издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа дългови ценни книжа издадени или гарантирани от а държави членки на Европейския съюз или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство или техни централни банки б държави посочени в наредба на Комисията за финансов надзор или от техни централни банки в Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка ценни книжа приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство а дългови ценни книжа издадени от чуждестранни общини б дългови ценни книжа извън посочените в буква а и т 10 в акции включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа ценни книжа приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави посочени в наредба на Комсията за финансов надзор а квалифицирани дългови ценни книжа издадени от чуждестранни общини б квалифицирани дългови ценни книжа извън посочените в б а и т 10 в акции включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа акции и или дялове на колективна инвестиционна схема която инвестира само в ценни книжа и депозити по т 1 8 10 11 12 и 14 и чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство съответно в държава посочена в наредба на Комисията за финансов надзор влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския сьюз банкови депозити в банки с кредитен рейтинг получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава членка на Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на държава посочена в наредба на Комисията за финансов надзор инвестиционни имоти в страната а от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския сьюз и в инвестиционни имоти в държава членка на Европейския съюз или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство 2 изм с реш на ОС от 10 10 2006 г отм с реш на ОС от 28 11 2006 г 3 изм с реш на ОС от 10 10 2006 г КОМПАНИЯТА е длъжна да приведе активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в съответствие с изискванията и количествените ограничения за тези активи по чл 64б ал 5 и чл 64д от ПРАВИЛНИКА в тримесечен срок от датата на превишаване на съответното инвестиционно ограничение когато то се дължи на промяна в пазарната цена или в цената използвана за извършване на последваща оценка на актив на фонда промяна в общата стойност на активите на фонда придобиване на права по пар 1 т 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от фонда в качеството му на акционер на даден емитент намаляване на капитала на даден емитент 4 нова с реш на ОС от 10 10 2006 г В случаите по ал 3 до привеждане на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в съответствие със законовите изисквания КОМПАНИЯТА не може да придобива за сметка на фонда активи по отношение на които е нарушено ограничението 5 нова с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г КОМПАНИЯТА може да сключва от името и за сметка на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД репо сделки и обратни репо сделки с ценни книжа по ал 1 общо в размер до 5 на сто от активите на фонда определени към края на работния ден предхождащ датата на сключване на последната репо сделка или на последната обратна репо сделка 6 нова с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г С цел намаляване на инвестиционния риск свързан с активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД КОМПАНИЯТА може да сключва сделки които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок наричани по нататък хеджиращи сделки Условията за сключване на сделките изискванията и ограниченията към тях се определят в Наредба 34 от 04 10 2006 г на Комисията за финансов надзор за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки 7 нова с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г Сделки по ал 6 са сделките с фючърси търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България в държави членки на Европейския съюз или в други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на регулирани пазари на ценни книжа в държави посочени в наредба на Комисията за финансов надзор сделките с опции търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в Република България в държави членки на Европейския съюз или в други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на регулирани пазари на ценни книжа в държави посочени в наредба на Комисията за финансов надзор форуърдните валутни договори лихвените суапови сделки 8 нова с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г При сключване на хеджиращи сделки от името и за сметка на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД КОМПАНИЯТА се ръководи от стратегията за управление на инвестиционния риск и политиката за неговото намаляване определени в ал 9 и ал 10 9 нова с реш на ОС от 28 11 2006 г Основната стратегия на КОМПАНИЯТА по отношение на управлението на инвестиционния риск е да използва в максимална степен допустимите от закона хеджиращи инструменти за постигане на инвестиционната цел определена в чл 64а ал 2 т 4 от ПРАВИЛНИКА При инвестиране в хеджиращи инструменти КОМПАНИЯТА спазва стриктно изискванията на закона и на Вътрешните правила за процедурите за наблюдение измерване и управление на риска свързан с инвестициите на фонда Вътрешните правила за процедурите за наблюдение измерване и управление на риска свързан с инвестициите на фонда се изготвят от КОМПАНИЯТА съобразно изискванията на наредбата на Комисията за финансов надзор по ал 6 утвърждават се от управителните органи на КОМПАНИЯТА и се представят на заместник председателя на Комисията за финансов надзор 10 нова с реш на ОС от 28 11 2006 г Сключването на хеджиращи сделки се осъществява от КОМПАНИЯТА при постоянна оценка и наблюдение на следните пазарни рискове лихвен риск кредитен риск валутен риск риск свързан с инвестициите в акции При оценка на посочените рискове КОМПАНИЯТА се ръководи от Вътрешните правила за процедурите за наблюдение измерване и управление на риска свързан с инвестициите на фонда За оценка на риска на финансовите институции и нефинансовите компании КОМПАНИЯТА прилага различни модели В зависимост от получените рeзултати за самостоятелен и модифициран кредитен риск респективно рейтинг се определят и периодично се преразглеждат от портфолио мениджъра на КОМПАНИЯТА максималните тегла за инвестиции в специфичния кредитен риск група или сектор С тази процедура КОМПАНИЯТА цели да постигне пълен мониторинг на пазарния риск и своевременна реакция при неблагоприятни пазарни тенденции Чл 64в нов с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г изм и доп с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г 1 Средствата на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да бъдат инвестирани във ценни книжа които не са напълно изплатени ценни книжа издадени от КОМПАНИЯТА или от свързани с нея лица ценни книжа издадени от банката попечител на фонда от лицата по чл 123в ал 1 от КОДЕКСА или от свързани с тях лица 2 Активи на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да бъдат придобивани от КОМПАНИЯТА с изключение на предвидените в КОДЕКСА случаи управляван от КОМПАНИЯТА фонд за допълнително пенсионно осигуряване член на управителен или контролен орган на КОМПАНИЯТА лице по чл 123в ал 4 от КОДЕКСА или член на управителен или контролен орган на това лице свързани лица с лицата по т 1 4 3 ДОБРОВОЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не може да придобива активи от лицата по ал 2 4 Забраната за придобиване по ал 2 и ал 3 не се прилага в случаите на търговия на ценни книжа на регулиран пазар 5 КОМПАНИЯТА не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар на ценни книжа от името и за сметка на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД ценни книжа чрез кръстосани сделки и чрез сделки които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар на ценни книжа подлежат единствено на регистриране на този пазар 6 Инвестиционни имоти собственост на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да бъдат ползвани за нуждите на КОМПАНИЯТА и на свързаните с нея лица 7 КОМПАНИЯТА И ДОБРОВОЛНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД не могат да придобиват акции издадени от един емитент 8 КОМПАНИЯТА и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите на един емитент или участие чрез което Компанията или фондовете заедно или поотделно могат да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента Чл 64г нов с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г 1 изм с реш на ОС от 10 10 2006 г Всички сделки с ценни книжа свързани с управлението на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД с изключение на сделки извън регулиран пазар с ценни книжа по чл 64б ал 1 т 1 и т 10 се изпълняват от инвестиционни посредници въз основа на договори сключени с КОМПАНИЯТА Съдържанието на договорите с инвестиционните посредници трябва да съответствува на изискванията на закона и на инвестиционната стратегия и политика на КОМПАНИЯТА 2 нов с реш на ОС от 10 10 2006 г КОМПАНИЯТА задължително сключва договор за инвестиционни консултации относно ценни книжа с лице инвестиционен консултант което отговаря на определените в Закона за публично предлагане на ценни книжа и КОДЕКСА изисквания 3 нов с реш на ОС от 10 10 2006 г Предложенията за инвестиране на активите на фонда се правят от инвестиционните консултанти на КОМПАНИЯТА въз основа на анализ на пазара и оценка на риска съобразно с Вътрешните правила за процедурите за наблюдение измерване и управление на риска свързан с инвестициите на фонда Решенията за сключване на инвестиционните сделки се вземат в съответствие с Инвестиционната политика на КОМПАНИЯТА и принципите за инвестиране на активите на фонда приета от управителните органи на КОМПАНИЯТА Чл 64д нов с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г 19 12 2006 г 1 Не повече от 5 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа издадени от един емитент а след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз не повече от 10 на сто от активите могат да бъдат инвестирани в ценни книжа издадени от един емитент и свързани с него лица Ограничението не се прилага за инвестициите в ценни книжа по чл 64б ал 1 т 1 и 10 2 Не повече от 30 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат деноминирани във валута различна от лев и евро 3 Не повече от 70 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа издадени или гарантирани от държавата задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг 4 Не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в акции на дружество със специална инвестиционна цел лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел както и в права по пар 1 т 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа издадени при увеличаване на капитала на дружеството 5 Не повече от 25 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в общински ценни книжа издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг 6 Не повече от 45 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в банкови депозити като инвестициите в банкови депозити в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД 7 Не повече от 40 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ипотечни облигации издадени съгласно Закона за ипотечните облигации приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа 8 Не повече от 70 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в корпоративни облигации извън посочените в чл 64б ал 1 т 6 приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа 9 Не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в обезпечени корпоративни облигации по чл 64б ал 1 т 8 10 Не повече от 55 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл 64б ал 1 т 2 и т 9 като не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в ценни книжа на колективни инвестиционни схеми управлявани от едно и също управляващо дружество 11 Не повече от 10 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл 64б ал 1 т 15 като инвестицията в един имот не може да надвишава 5 на сто от активите на фонда 12 До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз КОМПАНИЯТА може да инвестира не повече от 20 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в ценни книжа по чл 64б ал 1 т 10 т 11 т 12 и т 13 13 От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз КОМПАНИЯТА може да инвестира не повече от 55 на сто от активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД в ценни книжа по чл 64б ал 1 т 10 т 11 т 12 и т 13 Чл 64е нов с реш на ОС от 10 10 2006 г 28 11 2006 г КОМПАНИЯТА е длъжна до 31 март всяка година да публикува на своята страница в Интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД Информацията се изготвя по данни към края на предходната година Изискванията относно съдържанието на тази информация определянето и публичното оповестяване от КОМПАНИЯТА на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД са определени с утвърдените от заместник председателя на Комисията за финансов надзор ИЗИСКВАНИЯ към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества Чл 65 1 допълнена с решение на УС от 08 02 2002г одобрено с решение на НС от 24 06 2002г Доходът от управление на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД се отчита и разпределя при приключване на всеки месец с решение на управителните органи на КОМПАНИЯТА до 20 то число на следващия месец 2 Отчитането на доходността се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове 3 Не по малко от 90 деветдесет на сто от реализирания доход от инвестиции за съответния период се разпределя по индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 4 Отчетената доходност се разпределя по индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА пропорционално на дела им и на промяната на дела им чрез всички вноски и тегления в активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД за всеки ден от периода за който се разпределя доходност Чл 65а нов с реш на ОС от 29 03 2004г 1 Разпределяне на доходите от управление на активите на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД по ред и начин предвиден в предходният член ще се прилага до 30 Юни 2004 год включително 2 из м с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г От 1 Юли 2004 год изчисляването и обявяването на стойността на един дял на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД както и воденето на индивидуалните партиди на ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА се извършва съгласно изискванията на КОДЕКСА Наредбата за начина и реда на оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества на стойността на нетните активи на фонда за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди приложимата законова и подзаконова нормативна уредба и този ПРАВИЛНИК 3 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден 4 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Стойността на един дял по ал 3 се изчислява като стойността на нетните активи на фонда към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден 5 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г В деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партиди в дялове стойността на един дял е равна на един лев 6 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Стойността на един дял за текущия ден се обявява до 18 часа на всеки работен ден в офисите и в уеб страницата на КОМПАНИЯТА 7 нова с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г в сила от 01 07 2004 г Стойността на един дял валидна за последния работен ден на всеки месец се обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец ГЛАВА ДЕСЕТА ТАКСИ И УДРЪЖКИ Чл 66 изм с реш на ОС от 29 03 2004г За извършване на дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване КОМПАНИЯТА отчислява такси и удръжки в съответствие със КОДЕКСА Чл 67 1 изм с реш на ОС от 19 12 2006 г изм с реш на УС 20 от 08 06 2007 г и реш на НС 1 6 от 08 06 2007 г При сключване на осигурителен договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД за всяко ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ се заплаща встъпителна такса в размер на а 10 десет лева по договор за индивидуално доброволно пенсионно осигуряване и по договор за доброволно пенсионно осигуряване с ОСИГУРИТЕЛ ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ извън случаите по б б б 4 5 лв по договор за доброволно пенсионно осигуряване с ОСИГУРИТЕЛ ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ осигуряващ над 1 100 хиляда и сто лица и с поето задължение да направи 24 или повече месечни осигурителни вноски в нова с реш на УС 2 2 от 09 05 2008 г и реш на НС 7 от 12 05 2008г 0 лв по договор за допълнително пенсионно осигуряване с ОСИГУРИТЕЛ ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ осигуряващ над 1 000 хиляда лица който договор е сключен в периода от датата на влизане в сила на това изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА до 31 декември 2008 г 2 изменена с решение на УС от 08 02 2002т одобрено с решение на НС от 24 06 2002 г изм с реш на УС 22 от 09 05 2008 г и реш на НС 7 от 12 05 2008г Встъпителната такса по ал 1 б а и б се удържа еднократно от първата вноска на осигуреното лице Чл 68 1 изм с решение на УС от 08 02 2002г одобрено с решение на НС от 24 06 2002г изм и доп с решение на ОС на акционерите от 15 09 2003 г изм с реш на ОС от 29 03 2004г За осъществяване на управлението на ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД КОМПАНИЯТА удържа процент от всяка осигурителна вноска както следва 1 изм с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г изм с реш на ОС от 19 12 2006 г изм с реш на УС 20 от 08 06 2007 г и реш на НС 1 6 от 08 06 2007 г изм с реш на УС 26 от 06 07 2007 г и реш на НС 20 от 09 07 2007 г при договор с ОСИГУРИТЕЛ с вноска ненадвишаваща размера на данъчното облекчение или при договор с ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ юридическо лице а с осигурени лица по договора над 2 500 лица и с поето задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи 24 или повече месечни осигурителни вноски 1 50 от осигурителната вноска б изм с реш на УС 2 9 от 30 07 2007 г и реш на НС 2 3 от 0 3 0 8 2007 г с осигурени лица по договора от 1 100 лица до 2 500 лица и с поето задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи 24 или повече месечни осигурителни вноски 1 8 от осигурителната вноска в нова с реш на УС 2 2 от 09 05 2008 г и реш на НС 7 от 12 05 2008г независимо от предвиденото в б а б б и б г с осигурени лица не по малко от 1 000 лица по договор сключен в периода от датата на влизане в сила на това изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА до 31 декември 2008 г 1 от осигурителната вноска г предишна б в изм с реш на УС 2 2 от 09 05 2008 г и реш на НС 7 от 12 05 2008г във всички останали случаи 4 50 от осигурителната вноска 2 изм с реш на ОС от 30 04 2004г 10 05 2004г изм с реш на ОС от 19 12 2006 г изм с реш на УС 20 от 08 06 2007 г и реш на НС 1 6 от 08 06 2007

  Original URL path: https://dskrodina.bg/repository/documents/DPF2.htm?user_id=&session_id= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DSK Rodina
  of a Voluntary Pension Fund under Occupational Schemes As at 30 June 2009 FSC has granted a licence for this new product on voluntary pension insurance to only two of the existing ten PICs Mostly employers will be able to benefit from the new Fund by paying contributions for a supplementary pension to their workers and employees A Collective Agreement needs to be concluded or texts to be included in

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/en-US/voluntaries/VPFOS/about/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DSK Rodina
  joining the Occupational scheme If an employer suspends the payment of insurance contributions the insured persons do not lose their rights regardless of whether the employer subsequently resumes payments or not The contributions paid by employers which are recognized as expense for tax and accounting purposes and are free from mandatory insurance contributions at the account of the insured person and the employer amount to BGN 60 monthly per employee as per CITA art 213 par 1 When the contribution exceeds BGN 60 a corporate tax of 10 is paid on the surplus Voluntary pension insurance through employer s contributions turns to be the most beneficial social expense both for the employer and the employee This is a result of the lower expense for the employer and the higher income for the employee compared to a working salary increase or providing a voucher to the employee In addition this financial product represents a good saving alternative Every person insured with VPFOS DSK Rodina may pay personal contributions to its account Some of the personal contributions benefits for the insured persons are as follows optimization of the due personal income taxes by decreasing the tax basis with the permitted amount of

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/en-US/voluntaries/VPFOS/why/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DSK Rodina
  Collective Employment Contract CEC or a Collective Agreement signed between workers employees and other persons designated as subjects to the Occupational scheme on the one hand and the employer insurer on the other hand The terms and conditions of insurance the insurance scope the amounts of insurance contribution and the types of pension payments are determined based on achieved arrangements between these two parties The individual physical persons may pay

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/en-US/voluntaries/VPFOS/how/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DSK Rodina
  for insured persons Tax relieves Rights of insured persons Fees Management license Withdrawal of funds The withdrawal of amounts from VPFOS DSK Rodina may be performed by bank transfer in cash up to BGN 500 through a postal order up to BGN 1000 The amounts accumulated from contributions at employer s account as well as the income from their investment may be withdrawn both for man and women on coming

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/en-US/voluntaries/VPFOS/withdrawal/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DSK Rodina
  workers and employees one more tangible stimulus insurance with a Pension Fund for the payment of a supplementary pension for old age in favour of workers On the other hand in addition to remuneration workers and employees are provided with further social benefits right to a supplementary pension for old age on coming of the age of 60 or up to 5 years earlier It is important to point out

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/en-US/voluntaries/VPFOS/benefits/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DSK Rodina
  being levied on individual income Allocation of yield exceeding the average market one to the insured person account At the discretion of the insured person the personal contributions to VPFOS DSK Rodina may be withdrawn at any time not only on retirement unless a restriction is set in the Occupational scheme The amounts accumulated in the individual accounts are personal and inviolable Only the insured persons may dispose of them

  Original URL path: https://dskrodina.bg/page/default.aspx?xml_id=/en-US/voluntaries/VPFOS/benefitsinsprsns/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive